28. september 2018

Høringssvar til forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

10. august 2018

Høringssvar vedrørende Lov om Den Sociale Investeringsfond

3. maj 2018

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks læreplanstemaer

28. marts 2018

Høringssvar over udkast til forslag til lovforslag om ændring af straffeloven (udskydelse af forældelsesfrist i visse sager)

8. marts 2018

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

13. februar 2018

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark i forskellige andre love

13. feb. 2018

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om frikommunenetværk

14. december 2017

Høring over reviderede bekendtgøreler om Fælles Mål i folkeskoleloven

20. oktober 2017

Høring over lovudkast til dagtilbudsloven styrket kvalitet, fleksibilitet og frit valg

2. december 2016

Høring over lovudkast med ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven

26. oktober 2015

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven

20. maj 2015

Høring over betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

19. januar 2015

Høring af forslag om Danmarks ratifikation af valgfri protokol FN’s børnekonvention

15. december 2014

Høring om lov om ændring af lov om social service (faglig støtte til netværksplejefamilier)

13. november 2014

Høringssvar på udkast til forslag om lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke

15. september 2014

Høring over betænkning om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet

9. august 2013

Høring om lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

5. august 2013

Udkast til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

8. april 2013

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreforme

17. februar 2013

Høring om forslag til ændring af lov om socialtilsyn og social service

30. januar 2013

Høring af forslag om ændring af lov om social service (beskyttelse af børn mod overgreb)

25. januar 2013

Høring af forslag om ændring af lov om regional statsforvaltning

25. januar 2013

Høring om lovforslag vedr. ændring af sundhedsloven

17. januar 2013

Høring over forslag til lov om kriminalpræventive, sociale indsatse

14. december 2012

Høring om ændring af bekendtgørelsen om et Børneråd

30. april 2012

Høring om udkast til lov om ændring af lov om folketingets ombudsmand

12. marts 2012

Høring over lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven m.v.

1. marts 2012

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

3. februar 2013

Høring vedr. lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Børnerådets fortalervirksomhed)

2. februar 2012

Høring vedr. lov om ændring af lov om social service (plejefamiliers efteruddannelse og supervision)

23. januar 2012

Høring om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte)

2. december 2011

Høring over ændring af straffeloven (Den kriminelle lavalder sænkes)

30. august 2011

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven

19. august 2011

Høring over vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

9. juni 2011

Høring over forslag til omlægning af tilskud til frivillige sociale organisationer

13. april 2011

Høring over ændring i bekendtgørelse om betaling for ophold på anbringelses-steder for børn og unge under 18 år. Samt udslusningsophold for unge i alderen 18-22 år

28. marts 2011

Høring over ændring af retssikkerhed og administration på det sociale område (Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven)

4. januar 2011

Høring over ændring af lov om aktiv socialpolitik (Lov om individuel boligstøtte og lov om social service)

6. december 2010

Høring vedrørende bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

24. november 2010

Høring vedr. bekendtgørelse om rammeaftale mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde 

5. november 2010

Høring vedrørende oplæg til forhandling om den valgfrie protokol til FN’s konvention om Barnets Rettigheder 

9. august 2010

Høring over udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

16. marts 2010

Høring om rapport fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer af februar 2010

10. marts 2010

Høring om forslag til omlægning af børnefamilieydelsen for børn mellem 15 og 17 til ungeydelse 

8. februar 2010

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser samt betænkning 1508/2009

29. januar 2010

Høring om forslag til om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det administrative område (Barnets Reform) 

26. februar 2010

Høring over udkast til forslag om lov af ændring af straffeloven (Udmåling i voldtægtssager) 

20. januar 2010

Høring over forslag til forslag om lov om ændring af lov om social service – skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede børn og unge