Ny rapport: Videoafhøring er klart det mest skånsomme for barnet.

Af: Lise Thygesen

Center for Seksuelle Overgreb (CSO), Rigshospitalet har udgivet en projekt rapport om ”børns oplevelse af at vidne i retten’.

Projektet er iværksat og gennemført af CSO og Børnerådet i samarbejde med børn, der har vidnet i retten eller venter på at vidne i en retssag. Projektet har stået på mellem 2013 og 2017 og er det første i Danmark, der har kigget på hvordan børn påvirkes af at vente på at afgive forklaring i retten, og hvordan børn oplever det at vidne i retten.

CSO har siden opstart i 2001 haft 6000 henvendelser om overgreb på børn i alderen 0-15 og har i samme periode har CSO foretaget lægefaglig psykosocial udredning og behandling af 2250 børn.

CSO og Børnerådet tog initiativ til projektet fordi de oplevede, at børn der var blevet videoafhørt af uddannet personale, sjældent fortalte om ubehagelige oplevelser, mens børn afhørt af politiet, af ikke videouddannet personale, oplevede ubehagelige og barske afhøringer og følte at de ikke blev taget alvorligt eller troet på.

CSO fandt at det havde en skadelig effekt på børnene at vente på at afgive forklaring i retten og at retssagen og mulige ankesager stod i vejen for, at børnene kom sig over overgrebet. Børn der vidner i retten er nødt til at være i behandling i længere tid, og deres udvikling bliver bremset.

Ventetiden på det retslige efterspil for sager vedrørende seksuelle overgreb kan svinge mellem et ½ år til mere end 2 år, afhængigt af om sagen bliver anket fra byret til landsret.

At være i venteposition i 2 år, fra første afhøring hos politiet til barnet igen skal afgive forklaring ved retten, gør barnet ekstremt sårbart. Ventetiden fastholder barnet i det skete og stopper barnets udvikling og trivsel og den psykologiske bearbejdning af det seksuelle overgreb.

CSO og Børnerådet undrede sig samtidig over hvorfor Danmark, som det eneste land i norden, havde en aldersgrænse på 12 år for hvornår barnet skulle møde op i retten og afgive forklaring. I de andre nordiske lande ligger aldersgrænsen på 14 – 16 år.

De satte sig for at undersøge dette forhold nærmere og finde en måde hvorpå alle instanser, der er involveret i en anmeldelse af seksuelt overgreb på et barn, behandling og rets-efterspil, kunne give input til undersøgelsen. Alle interessenter blev løbene informeret om undersøgelsens resultater, inklusiv justitsministeren.

I 2017 førte projektarbejdet til en lovændring, aldersgrænsen for hvornår et barn skal vidne i retten, blev hævet fra 12 år til 15 år.

Projektets resultater er blevet delt tværfagligt ved landsmødet for forsvars- og bistandsadvokater og landsmøderne for by- og landsretsdommere.

Domsstolsstyrelsen har på baggrund af projektet produceret oplysningsvideoer, der fortæller børn og unge om, hvordan et retsmøde finder sted. En god hjælp til de børn, der ikke er omfattet af de nye ændringer.