Børnesagens formand, Lena Søgaard og næstformand, Poul Erik Clausen, har i dag sendt følgende brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag:

Kære Social- og indenrigsminister Astrid Krag

Tillykke til Danmarks udsatte og sårbare børn og unge.  Det er en glædelig nyhed, at der nu er afsat 80 millioner til en ny civilsamfundsstrategi og 40 millioner til et nyt videnscenter for udsatte børn og unge. Med denne aftale skal der dannes grobund for vidensdeling og udvikling, og det bidrager vi gerne til.  

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Det nye centers opgave bliver bl.a. at samle og formidle eksisterende viden og forskning, herunder også viden om forebyggende indsatser og anbringelser. Når det kommer til anbringelser, er barnets stemme vigtig, og den skal meget gerne inddrages i højere grad end i dag. Med et nyt videncenter, håber vi at barnets stemme vil veje tungt og at eksisterende viden på området kommer i spil. Selvom vi ved, at anbringelser kan være den rigtige løsning og være den løsning, der gør det muligt for barnet at være barn, eller for den unge at udvikle sig mod et selvstændigt og stabilt voksenliv, må en tidlig forebyggende indsats altid være målet. Derfor appellerer vi til, at der med dette nye videnscenter ikke kun bliver set på antallet af anbringelser, men også på at bringe barnets netværk i spil, og på rammerne for anbringelser.

Vi skal altid lytte til børns bekymringer, håb og drømme, og vi skal handle på det, barnet fortæller. Her bliver de fagfolk der møder barnet essentielle. Derfor skal vi arbejde for gode rammer for de mennesker, som skal sikre barnets tryghed og udvikling. Et fokus for det nye videnscenter bør derved også være at indsamle viden og erfaringer om, hvordan lovarbejdet kan sikre, at der skabes tillid, tryghed og gode relationer mellem de samarbejdende parter.

”Det er vores erfaring, at der for ofte mangler fokus på tillid og tryghed mellem alle de parter, der skal hjælpe sårbare børn og unge, og at der for sjældent bliver set på at bringe netværket i spil. Det er vigtigt at barnets stemme bliver hørt, og at barnet føler sig anerkendt. Derfor håber jeg også, at det nye center vil indsamle erfaringer om, hvordan man kan sikre gode rammer for samarbejdet, så det bliver nemmere at skabe et trygt rum for barnet, og nemmere at finde de rigtige løsninger. Vi skal fastholde barnets ret til at være barn, og sikre at barnet ikke pålægges et voksenansvar. Der findes allerede gode eksempler, hvor modeller til at bringe dialog med barnet og familien kommer i spil. Modeller, som sikrer inddragelse fra familien uden at det bliver kompromitterende for myndighedsdelen. Sådanne modeller kunne det nye center bl.a. lade sig inspirere af.” Poul Erik Clausen, som er næstformand i Børnesagens Fællesråd og til dagligt arbejder som generalsekretær i Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Strategi for samarbejde med civilsamfundet

Det er meget positivt, at der med denne aftale kommer større fokus på, hvordan civilsamfundet kan styrkes i sin helt unikke funktion. Rundt omkring løfter de små frivillige sociale organisationer og foreninger udsatte og sårbare medmennesker. De er de lokale kræfter, som ser et problem og handler på det. De motiveres af næstekærlighed og social indignation og tager fat, hvor der er mangler i myndighedsarbejdet. Disse kræfter er unikke og uundværlige, og dem skal vi passe godt på. Vi ved, at frivillige mentorer, frivilligbaserede fællesskaber og klubber, samtalegrupper mm. ikke blot bidrager til den allerede etablerede støtte, men også bliver et frirum, hvor man ikke nødvendigvis er udsat eller sårbar; man er bare. For mange er det første gang, de møder en voksen, som vil dem uden at få penge for det, for mange er det første gang de hører andre børn og unge fortælle historier, som de kender fra sig selv, for mange er det første gang de er en del af et trygt præstationsfrit fællesskab. De små frivillige sociale initiativer kan noget andet end det offentlige. Her er der frirum, b.la. fordi de frivillige relationer ikke bestemmer over barnets fremtid. Et sådant frirum bør ikke kun være en ret for alle børn og unge. Det bør også være en reel mulighed for alle udsatte og sårbare børn og unge. Der findes allerede mange nødvendige tilbud, som rummer de mennesker, der falder uden for de kommunale tilbud. Via medlemsorganisationer mobiliserer Børnesagens Fællesråd mere end 11.000 frivillige; bag hver af disse frivillige findes en relation med et udsat barn eller ungt menneske, som bygger på tillid. 

Myndighedsarbejdet er nødvendigt, og vi skal i langt højere grad bringe tillid og samarbejde derind. De frivillige kræfter kan noget andet, og det må en strategi værne om, men også videreudvikle, så der i højere grad bliver mulighed for tværgående samarbejder. Derfor glæder vi os over, at der nu skal angives pejlemærker for samspillet med offentlig økonomisk støtte til civilsamfundet, så der stilles skarpt på, hvordan civilsamfundet i højere grad kommer i spil.

Statsministeren har givet et løfte: Danmark skal være verdens bedste sted at være barn. Denne aftale er en god start på at gøre Danmark til et bedre sted at være udsat barn. Som organisation med mere end 100 års erfaring i at støtte udsatte børn, unge og familier til selvstændighed og meningsfulde liv, står vi klar til at dele vores viden og til samarbejde om et bedre Danmark. 

Med venlig hilsen

Lena Søgaard, Formand, Børnesagens Fællesråd

Poul Erik Clausen, Næstformand, Børnesagens Fællesråd

Brevet er desuden sendt til ordførere bag aftalen.