Kære Jørgen Breindahl

Sagen er den, at jeg virkelig er desperat.

Den tidligere lejer af mit lejemål har hentet lejemålets komfur og vaskemaskine; udlejer havde ikke fortalt mig, at de hårde hvidevarer ikke fulgte med lejemålet. Men de tidligere lejere kunne fremvise købskvitteringer, så jeg måtte selvfølgelig pænt aflevere.

Jeg kontaktede så udlejer, der meddelte at han ikke ville installere nye hvidevarer i lejemålet.

Jeg er eneforsøger til to børn og på SU og har ikke mulighed for at købe hverken et komfur eller en vaskemaskine.

Mit rådighedsbeløb er 2278 pr måned til maj, tøj, fritidsinteresser, tandlæge, gaver, medicin og uforudsete udgifter m.v.

Jeg søgte derfor om hjælp hos kommunen, men fik afslag, da sagsbehandleren mener, jeg skal låne penge i banken til hvidevarer eller leje dem et sted med månedlig betaling.

Jeg spurgte derfor i banken, men de vil ikke låne mig så meget som en krone. Jeg kan heller ikke leje hårde hvidevarer, da jeg desværre er registreret i RKI.

Min yngste datter på 13 måneder har mælkeallergi. Hun følges tæt på børneambulatoriet på grund af for lille vægt og vækst. Jeg kan ikke købe færdig babymad eller mos til hende, da det indeholder mælk eller fløde. Hun har tabt næsten 600 gram i den sidste måned.

Jeg har klaget over kommunens afgørelse, men fik at vide, at jeg – trods dét, at min barn mistrives – ikke kan få nogen hjælp.

Jeg ved slet ikke hvad jeg skal gøre – det er forfærdelig ikke engang at kunne lave varm mad til mine børn. Findes der nogen steder, jeg kan få hjælp? Jeg føler mig så magtesløs, at jeg ikke kan sove. Jeg græder hele tiden. Jeg troede virkelig, jeg kunne få hjælp af kommunen, men blev klogere.

Venlig hilsen Pernille

Kære Pernille

Det er en meget svær situation, du som eneforsørger er kommet i med en lejlighed uden komfur. Og med 2 børn, hvoraf din yngste kun er 13 måneder gammel og mælkeallergiker, og med et vægttab på 600 gram på en måned.

Det lyder alvorligt, og efter min vurdering har du absolut brug for hjælp i forhold til dine børns behov.

Du har søgt kommunen om økonomisk hjælp til komfur og vaskemaskine, men fået afslag. Og en efterfølgende klage har ikke ændret på afslaget. Jeg går ud fra, at det er Ankestyrelsen, du har klaget til.

Jeg formoder, at kommunen har behandlet din ansøgning i forhold til aktivlovens § 81, som lyder således:

”Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse”.

Generelt gælder det, at personer, der er under uddannelse og modtager SU ikke samtidig er berettiget til forsørgelsesmæssig kontanthjælp. Fra lovgivers side forventes det, at man kan klare sig for sin SU.

Dog er der særlige situationer, hvor man som SU-modtager alligevel kan være berettiget til hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens § 81. Men når der skal tages stilling til din ansøgning, skal kommunen efter gældende regler og praksis ved den økonomiske vurdering medinddrage din mulighed for SU-lån.

Ankestyrelsen skriver således i en principafgørelse 102-09 fra juli 2013:

”Ankestyrelsen bemærkede samtidigt hertil, at muligheden for SU-lån skulle sidestilles med en indtægt og derfor skulle indgå i den samlede vurdering af en ansøgers økonomiske forhold.”

Men samtidig fastslås det i retssikkerhedslovens § 5, at kommunen ”skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.”

Jeg vurderer, at det i din situation som alenemor, og med ansvaret for bl.a. et lille barn i mistrivsel og uden at du har komfur til rådighed, er helt afgørende, at du med det samme får den nødvendige hjælp, så du kan varetage dit ansvar over for dine børn.

Lån hos SU (hvis ikke din låneramme er opbrugt) er selvfølgelig en helt nærliggende mulighed. Der er i øvrigt supplerende SU-lånemulighed for forsørgere. Men der vil givetvis være en vis sagsbehandlingstid forbundet med det. Derfor tænker jeg, at det kan være nødvendigt – her og nu – at hjælpe dig efter serviceloven med at få det mest nødvendige til at fungere i lejligheden.

Jeg tænker, at den konkrete mulighed vil være servicelovens § 52 a, som bl.a. taler om, at der kan gives økonomisk støtte, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning. Om der evt. kan fås et brugt komfur og vaskemaskine, som er i god og forsvarlig stand, må du sammen med fagfolk vurdere. Men det helt afgørende er, at du får det nødvendige ”værktøj”.

Hvis du oplever det helt umuligt at ”komme igennem” i forhold til sagsbehandlers lydhørhed, så synes jeg, du skal tage kontakt (ringe) til Ankestyrelsen med henvisning til servicelovens § 65. Ankestyrelsen har i en sådan situation mulighed for selv at vurdere din situation, og træffe den nødvendige afgørelse.

Jeg håber meget, at du kommer videre på en positiv måde i forhold til den helt uholdbare situation, du og dine børn befinder jer i.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen