Ifølge Børnekonventionen har barnet ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre dette skønnes uforeneligt med barnets tarv.
Barnet skal beskyttes mod alle former for mishandling, som begås af forældre eller andre, og de har ret til at blive hjulpet, når de er blevet omsorgssvigtet.
I henhold til dansk lovgivning skal børn og unge med særlige behov tilbydes relevante tilbud inklusiv anbringelse uden for eget hjem.

Børnesagens Fællesråd tager stilling til forskellige aspekter af børn og unges anbringelser i sin fortalervirksomhed og deltager i relevante netværk.