Åbent brev til Social-, Børne- og Integrationsminister Annette Vilhelmsen

Den 19. august 2013

Kære Social-, Børne- og Integrationsminister Annette Vilhelmsen.

I Børnesagens Fællesråd ønsker vi dig tillykke med din nye ministeropgave. Vi ved, at du brænder for at give børn og unge de bedste livsbetingelser uanset baggrund.

Ved din tiltrædelse har du gjort forebyggelse og tidlig indsats til en mærkesag og ja, vi trænger til en sammenhængende strategi, så forebyggelse på det sociale område kan komme i højsæde. Det er en vigtig satsning, at alle børn og unge og deres familier – og særligt de udsatte – bliver taget hånd om så tidligt som muligt og på en måde, der er helhedsorienteret.

Fra Børnesagens Fællesråd vil vi stærkt opfordre til, at du præciserer, hvad vi skal forstå ved forebyggelse, og hvad der er tidlig indsats.

Vi ser forebyggelse som aktiviteter, der sættes i gang på normalområdet som en investering i alle børn og unge: Fødselsforberedelse, hyppige besøg af sundhedsplejerske, legegrupper i lokalområdet, sociale netværk i daginstitutionerne, sportsaktiviteter, lektiecafeer osv. Det kræver fagligt funderede voksne, som er toptunede til at inkludere og socialisere samtidig med, at de kan observere og håndtere risikoadfærd og være opmærksomme på eksklusion. Viden og kompetence er nøgleredskaber hos disse voksne.

Den tidlige indsats er konkret og retter sig mod det enkelte barn, den enkelte unge eller familien. Med tidlig indsats skal vi signalere, at et barn eller en ung skal have hjælp så hurtigt som overhovedet muligt efter afdækning af situationen, så den relevante tidlige indsats kan sættes i værk. Det kan være støtte/kontaktperson, psykologhjælp, lektiehjælp, mentorordning, anbringelse af barnet eller den unge uden for familien eller andet i henhold til Serviceloven. En tidlig indsats kan være omfattende eller mindre, dyr eller billig. Det afgørende er, at der handles så hurtigt som muligt.

I Børnesagens Fællesråd mener vi, at du bør stille skarpt både på den universelle forebyggelse og på den tidlige indsats. Det sikrer barnets tarv og behov samtidig med, at det er bedst og billigst for samfundet.

I overdragelsen af ministeriet fik du også den fattigdomsgrænse, som regeringen har fremlagt. Den nye fattigdomsgrænse siger, at en familie er fattig, når man 3 år i træk har haft en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten i Danmark og ikke har en formue over 100.000 kr. Og den grænse ligger 10.700 børn under. De er altså langvarigt fattige, da 3 år er uhyre lang tid for et barn. Vi ved, at selv kortere perioder med fattigdom påvirker børns sundhed, deres skolegang og deres fritidsmuligheder. Så vi anmoder dig direkte om, at du holder fattigdomsgrænsen op mod FNs Børnekonvention, som siger, at myndighederne til enhver tid og så hurtigt som muligt skal gennemføre tiltag, der sikrer et hvert barn en tilstrækkelig levestandard og tager det op i regeringen.

I Børnesagens Fællesråd ser vi frem til dit og regeringens arbejde med de nye fremadrettede socialpolitiske målsætninger, og vi opfordrer dig til at gøre det i en åben og inddragende proces, så vi og andre børne – og socialpolitiske organisationer kan deltage med vigtige erfaringer og viden, ikke mindst om de udsatte børn og unge, som vi forventer, at du vil være særligt opmærksom på.

Vi vil gerne opfordre dig til at satse på langsigtede løsninger og investeringer i udsatte børn og unge, så de får de nødvendige sociale indsatser, snarere end udsættes for kommunernes iver for at nedlægge anbringelsespladser og i stedet tildeles billige og nødtørftige indsatser.
Vi er sikre på, at du vil tænke nyt og virkeliggøre et super godt samarbejde med dine øvrige ministerkolleger, så brobygning til skoleområdet bliver en selvfølge og ikke et problem.

Vi anbefaler dig også, at risikobørn og -unge bliver mødt med de nødvendige sociale tiltag snarere end straf og sanktioner.

Som noget nyt vil vi foreslå dig, at børns rettigheder, som de er formuleret i FN’s Børnekonvention, medtænkes i al fremtidig lovgivning. I dag skal al ny lovgivning bl.a. vurderes i forhold til økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og for det offentlige og i forhold til miljømæssige konsekvenser. Det vil være nyskabende, at konsekvenser for børn medtænkes i al lovgivning, så børns rettigheder virkelig slår igennem i fremtidens Danmark.

Jeg glæder mig til vores fremtidige samarbejde.

Venlig hilsen

René Skau Björnsson
Formand for Børnesagens Fællesråd

Se ministerens svar her:

Svar-til-Børnesagens-Fællesråd