FADD: BEHANDLINGSINSTITUTIONEN DYSSEGÅRDEN

“Nu har jeg lyst til livet og har en fremtid. Jeg har fået det bedre med min familie. Jeg er tættere på andre folk og har lært at snakke med andre mennesker, og jeg har fået venner for livet”. Sådan fortæller en af de unge, der bor på behandlingsinstitutionen Dyssegården.

Der bor 15 børn og unge på Dyssegården i Kokkedal. Det er børn og unge, der har alvorlige symptomer, typisk i form af angst, indre kaos, alvorlige kontaktproblemer, tvangstanker og -handlinger, spiseforstyrrelser, depressivitet, destruktive og selvdestruktive handlinger som f.eks. cutting eller selvmordsforsøg.

De fleste af børnene og de unge har langvarige indlæggelser bag sig, og mange har to eller flere psykiatriske diagnoser. Dyssegården består af en række elementer, der tilsammen gør døgnafdelingen til det optimale tilbud til børn og unge med svære psykiske lidelser, der ikke – længere – skal være indlagt og som ikke kan bo hjemme.

Dyssegården har en intern skole, som bl.a. sikrer elevernes adgang til folkeskolens afgangseksamen i 9. og 10. klasse. Den fundamentale tanke i Dyssegårdens skole er struktur og forudsigelighed. Altid med individuelle planer og aftaler for den enkelte elev – men forudsigeligt. Strukturen og forudsigeligheden betyder, at de enkelte elever aldrig stilles overfor forventninger, de ikke kendte i forvejen. Forudsigelighed består også i, at eleverne mødes af de samme lærere ugen igennem. Samtidig har hver elev en kontaktlærer, som har ekstra fokus på elevens trivsel.

Eleverne skal have en god skoleoplevelse og en oplevelse af, at det, de lærer i skolen, kan bruges resten af livet. I skolen er der bevidsthed om den enkelte elevs udfordringer, men der er fokus på deres styrkeområder.

Skoleforløbet på Dyssegården sigter bl.a. mod at reducere antallet af anbragte unge, der aldrig opnår anden uddannelse end folkeskolen. Undersøgelser viser, at 66% af anbragte børn og unge aldrig får en anden uddannelse end folkeskolen. Der er således et stort behov for at sætte intensivt ind over for de anbragte børn og unges uddannelsessituation – også efter den unge er fyldt 18 år.

Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år og anbringelsen ophører, stadig brug for støtte til at klare overgangen til et velfungerende voksenliv. Overgangen til voksenlivet kan byde på problemer med ustabile boligforhold, svagt eller intet netværk, ensomhed, højere risiko for misbrug, psykiske lidelser, ringe selvværd og ikke mindst markant ringere chance for at gennemføre en uddannelse.

På Dyssegården tilbyder man efterværn for unge mellem 18 og 23 år, der ved det fyldte 18. år bor på institutionen. Målet et at skabe de bedst mulige betingelser for et fremtidigt voksenliv, herunder til at blive så selvhjulpen som muligt. Støtten går bl.a. på uddannelse, job, økonomi, forplejning, rengøring og træning af færdigheder i forhold til sociale relationer.

Dyssegården er en af FADD’s medlemsinstitutioner.

Du kan læse mere om FADD her.

FADD (tidligere Dansk Børnehjemsforening) var medstifter af Børnesagens Fællesråd i 1903.

RESULTATER : Faglig støtte til 143 medlemsinstitutioner, der arbejder med børn, unge og familier med sociale og psykiske vanskeligheder Varetager døgninstitutioners interesser ved bl.a. at deltage offensivt i den socialpædagogiske debat Afgiver høringssvar og driver fortalervirksomhed