DAGINSTITUTIONERNES LANDS-ORGANISATION: SELVEJENDE INSTITUTIONER

Kommunerne opsiger stadig overenskomsterne med de selvejende institutioner. Samtidig tvangssammenlægger kommunerne mindre institutioner på stribe og giver dem en fælles områdeledelse.

De selvejende dagtilbud skiller sig ud ved at drive daginstitutionen efter et idégrundlag. F.eks. er nogle institutioner kristne, andre satser på musik, naturoplevelser eller måske en bestemt pædagogik.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der siden 2007 er nedlagt 224 selvejende daginstitutioner spredt over hele landet, og de forældrevalgte bestyrelser i de selvejende institutioner oplever ofte, at de løber panden mod en mur, når de protesterer over, at f.eks. netop deres lokale og velfungerende børnehave skal lukke. Denne fremfærd er der ikke mange forældre og dermed borgere i kommunerne, der forstår eller vil finde sig i.

DLO – Daginstitutionernes LandsOrganisation – støtter forældre og bestyrelser i deres kamp for at bevare mangfoldighed på daginstitutionsområdet. DLO er ikke imod nye organisationsformer eller sammenlægninger, men de kommunale tiltag rundt om landet har ikke vist deres gennemslagskraft hverken på økonomiske eller ledelsesmæssige parametre. Derimod er det forbundet med endog meget store udgifter for kommunerne at implementere de nye strukturer.

DLO, der repræsenterer i alt 1000 selvejende institutioner, ser forskellighed på området som en styrke og en kilde til inspiration og udvikling. Derudover er man tilhænger af de enkelte forældres ret til selv at vælge, hvilken type institution deres barn skal gå i. Man ser de selvejende institutioner – med deres store grad af forældreindflydelse – som et meget konkret udtryk for et velfungerende nærdemokrati.

”Daginstitutionerne i dag er præget af en kommunal tilstræbt ensartethed, men ensartethed er ikke en dynamo for nytænkning og hensyntagen til lokale behov”, hedder det i publikationen ”Konkurrencevilkår for selvejende daginstitutioner i et kommunalt domineret marked”, som DLO har udgivet. ”En selvejende institution er med andre ord en reel og konsekvent måde at uddelegere ansvar og kompetencer til borgerne i lokalsamfundet. Et system, der fremmer ansvarsfølelsen og giver forældre mulighed for at præge den del af deres børns liv, der leves i en vuggestue eller børnehave”.

Du kan læse mere om DLO her.

DLO blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 1926.

RESULTATER : Faglig støtte til forældrebestyrelser Børnepolitisk lobbyarbejde i form af artikler og høringssvar Værn om nærdemokratiet