Med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention har staten en forpligtelse til at sikre, at barnets forældre eller værge har hovedansvaret for barnets opdragelse. Statens skal desuden vejlede og hjælpe med denne opgave.

Gennem dansk lovgivning har børn og unge ret til rådgivning og støtte til forebyggelse af sociale problemer, og landets kommuner har pligt til at sikre en sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov, herunder at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. De er desuden forpligtet på at etablere beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af overgreb mod børn og unge.
Som led i det forebyggende arbejde kan kommunerne beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte.

Børnesagens Fællesråd tager stilling til forskellige aspekter af forebyggelse og tidlig opsporing – herunder ungdomskriminalitet – i sin fortalervirksomhed og deltager i relevante netværk.