Min storebror er skilt og har sin datter på 14 år boende hos sig. Min bror er på dårlig fod med sin x-kone (datterens mor). De sidder stramt i det økonomisk. Har kun netto 1.000 kr/md til mad, tøj, transport og alt andet til dem begge. Der er fælles forældremyndighed, men pigen har officielt bopæl hos moren, hvorfor hun får børnepengene.

Min brors økonomi er belastet af, at han har lånt 50.000 kr til datterens mor, da hun har en amerikansk kæreste, som havde brug for pengene. (Det viser sig, at det nok er fake, da hun aldrig har mødt manden, og hans mails ip-adresse vist er i Ghana). Men dette lån afbetaler min bror med 1.000 kr/md.

Han er på kontanthjælp, og har ikke råd til at betale børnepenge, så kommunen betaler for ham. Datteren vil helst bo hos min bror, da moren er meget svær at være sammen med.

Min bror har ikke fortalt sin socialrådgiver, at han betaler af på lånet til x-konen, da han er flov over, at han lånte pengene.

Min storebror er en meget svag person. Han får psykofarmaka for en mental lidelse, som dog ikke så hæmmende, at det gør ham uarbejdsdygtig. Han lader sig let påvirke og koste rundt med af sin x-kone (hvilket lånet på de 50.000 blot er et af mange eksempler på).

Ellers bruger han sin tid nede i det lokale flygtningecenter, hvor han hjælper flygtninge (ubetalt) med at lære dansk.

Min bror bor i socialt boligbyggeri. Han betaler 4.800 for boligen inkl. forbrug. Dvs. han går fri af kontanthjælpsloftet (som vist handler om loft på boligsikring, har jeg forstået).

Datterens mor bor et andet sted i samme by også i socialt boligbyggeri. Hun er førtidspensionist.

Mit spørgsmål er:

  1. Hvad kan man gøre for at gøre min brors økonomi lidt bedre. Er der nogle forslag?
  2. Findes der nogle paragraffer som tager hensyn til datterens tarv?
  3. Hvordan griber han det an, hvis han skal kontakte kommunen?

(Glem alt om at lave mindelig aftale med datterens mor. Det er umuligt).

Tak for hjælpen!

Den bekymrede bror

Kære ”den bekymrede bror”

Jeg forstår godt, at du er bekymret for din bror. Han har nogle rettigheder, som han ikke gør brug af. Men som han i allerhøjeste grad har behov for at gøre brug af, og som kan forbedre hans økonomi betydeligt.

Som enlig forsørger over 30 år vil hans kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 25 stk.2 nr. 1) udgøre 14.808 kr. brutto pr. mdr.

Når hans 14-årige datter bor hos sin far er det klart, at din bror – som datterens far – er berettiget til de forskellige børneydelser, som tilkommer en enlig forsørger.

Jeg vil tilføje, at en 14-årig vil have et meget stort ord at skulle have sagt i forhold til, om hun ønsker at bo sin mor eller sin far. Og jeg forstår, at hun foretrækker at bo hos sin far.

Det betyder for det første, at din bror selvfølgelig ikke skal betale bidrag til datterens mor, når han som far forsørger hende.

For det andet betyder det, at han som forsørger er berettiget til at anmode Statsforvaltningen om fastsættelse af bidrag til ham fra barnets mor, jf. § 18 i lov om børns forsørgelse:

”§ 18. Bidrag i henhold til nærværende kapitel tilkommer barnet.

Stk. 2. Retten til at kræve bidrag fastsat og til at indkræve bidraget har den, der afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har eller ved forældremyndighedens ophør havde forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet i pleje.[….].”

Uanset barnets mors økonomi vil han være berettiget til normalbidraget med tillæg, jf. § 14 i lov om børns forsørgelse. Og i det omfang moderen ikke betaler bidraget til ham på forfaldsdagen, vil han kunne kræve det udbetalt forskudsvis af det offentlige via Udbetaling Danmark.

Der kan henvises til § 11 og § 12 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag:

”§ 11. Et bidrag til et barns underhold, der er fastsat efter lov om børns forsørgelse, kan, når det ikke betales på forfaldsdagen, udbetales af Udbetaling Danmark til den person, der er berettiget til at kræve bidraget fastsat efter § 18, stk. 2, i lov om børns forsørgelse.

Stk. 2. Udbetaling af bidrag sker efter ansøgning. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler om udbetalingen.

 12. Bidrag kan udbetales forskudsvis for tiden, indtil et barn fylder 18 år.”

Derudover er han som den, der faktisk varetager forsørgelsen af sin søn, berettiget til ordinært og ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag:

  • 1. Til børn under 18 år ydes børnetilskud efter reglerne i denne lov.
  • 2. Ordinært børnetilskud udgør 3.692 kr. årlig for hvert barn. Det ydes:

1) når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger,

2) når begge eller kun den ene af indehaverne af forældremyndigheden er enlig og barnet opholder sig lige meget hos begge, medmindre barnet er tilmeldt folkeregistret hos den, der ikke er enlig,

Stk. 2. Personer, der lever i et samlivsforhold, betragtes ikke som enlige ved ydelse af ordinært børnetilskud, jf. stk. 1, nr. 1-3. […..]

  • 3. Der ydes endvidere et ekstra børnetilskud, som udgør 3.360 kr. årlig, hvis der ydes ordinært børnetilskud efter § 2, nr. 1, nr. 2, eller nr. 3, og indehaveren af forældremyndigheden har barnet hos sig. Der ydes kun et ekstra børnetilskud uanset antallet af børn.

Udbetaling af børnetilskud

  • 7. Børnetilskud tilkommer barnet eller børnene, jf. § 3, og udbetales kvartalsvis forud. Ydelsen udbetales kvartalsvis senest den 20. i kvartalets første måned. 
  • 8 Stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales børnetilskud til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældrene, udbetales børnetilskud til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.”

Og endelig er din bror berettiget til ungeydelse efter lov om en børne-og ungeydelse:

”§ 1 Stk. 2. For børn mellem 15 og 17 år udbetales en skattefri ungeydelse. Ungeydelsen udgør 10.584 kr. årligt (2011-niveau).

  • 4 stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.”

Når det hele lægges sammen, vil det i 2017 dreje sig om følgende beløb:

Børnebidrag (normalbidrag og tillæg) =       1.333 kr. pr. mdr.

Børnetilskud, ordinært + ekstra =                     931 kr.  –      –

Ungeydelse =                                                         932 kr.  –      –

I ALT =                                                                  3.196 kr. pr. mdr.

Du stiller så spørgsmål 3):

Hvordan griber han det an, hvis han skal kontakte kommunen?

Reelt skal han faktisk ikke kontakte kommunen i forhold til ovennævnte forskellige ydelser.

Han skal derimod – i forhold til fastsættelse af bidrag – kontakte Statsforvaltningen.

Og i forhold til udbetaling af fastsatte børnebidrag og udbetaling af ordinært og ekstra børnetilskud og unge-ydelse skal han digitalt kontakte Udbetaling Danmark.

Den kontakt til kommunen, der er brug for, er i forhold til datterens folkeregister-adresse. Det er klart, at datteren skal tilmeldes folkeregistret på den adresse, hvor hun faktisk opholder sig. Det står i Cpr.lovens § 6:

”§ 6. Kommunalbestyrelsen skal i CPR registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende efter kapitel 4-6 skal være registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele.”

Jeg vil derudover foreslå, at der tages kontakt til kommunen i forhold til spørgsmålet, om hvorvidt datterens bopæl hos sin far kan få evt. bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til boligsikring, og om dette spiller en rolle i forhold til kontanthjælpsloftet. – De forskellige børneydelser har ikke indflydelse på kontanthjælpsloftet.

Til slut:

Ud fra din beskrivelse er der næppe tvivl om, at din bror har behov for støtte fra dig eller andre i forhold til at få ovennævnte ydelser ”bragt på plads”.

Men det er meget glædeligt, at du har en positiv og konstruktiv bekymring for din bror.

Jeg vil ønske det bedste for jer begge videre frem.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver