Kære Jørgen

Jeg er enlig far til to børn. Jeg er dybt frustreret, og ved snart ikke hvad jeg skal gøre. Jeg har forsøgt at hente hjælp hos min kommune, men jeg løber igen og igen panden mod en mur! Jeg bliver ikke taget seriøst og det gør mig ked af det.

Jeg har været nødsaget til at flytte fra min lejlighed. Da jeg opdagede at den var fyldt med fugt. Og fugt hjælper jo ikke ligefrem på astma. (Min datter har astma). Og hun fik det dårligere og dårligere ved at være i lejligheden.

Lige pt bor vi midlertidigt i en kolonihave, men det er jo på ingen måde holdbart. Det er da hyggeligt, men jo ikke en holdbar løsning, når vinteren kommer.

Dette har jeg forklaret socialcentret i min kommune. Men de virker ikke spor interesseret i at hjælpe mig! Jeg har ikke indskud til en ny lejlighed og jeg har ikke store krav til en lejlighed. Den skal bare være uden fugt.

Venlig hilsen Mikkel

Kære Mikkel

Tak for dit brev – og for dit nødråb. For sådan opfatter jeg det. Det virker på mig problematisk, at du i en grad oplever at løbe panden mod en mur hos din kommune, og ikke oplever nogen form for indlevelse i din situation. Faktisk er kommunen efter bl.a. serviceloven forpligtet til at give dig gratis rådgivning og vejledning. I servicelovens § 10 stk.1 står der således:

”§ 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning.”

Når din datter lider af astma, og du finder ud af, at du bor i en lejlighed, fyldt med fugt, så er det selvfølgelig nødvendig, at du som forælder forholder dig ansvarligt til problemet, og gør hvad du kan for at afhjælpe det. Jeg ved ikke, om du har drøftet spørgsmålet om anden bolig med din læge. Ellers kunne det nok være en idé måske at inddrage ham/ hende i problemstillingen. Din datter får formentlig lægeordineret astmamedicin.

Jeg ved ikke, hvilken afdeling i socialcentret, du har haft kontakt til. Det kan jo både være ”voksen-området” med ansøgning om bl.a. enkeltydelser, eller børne-familieområdet. Men du skal under alle omstændigheder af kommunen guides til den afdeling, som kan forholde sig til din problematik.

Der vil efter min vurdering være i hvert fald 2 muligheder i lovgivningen, som kan komme i spil i forhold til spørgsmålet om at hjælpe dig videre. Den ene er aktivlovens § 81:

”§ 81. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.”

En betingelse er, at du har været udsat for en såkaldt socialbegivenhed, altså er arbejdsløs, sygemeldt eller lignende. Desuden at udgiften som udgangspunkt er uforudsigelig. – Der kan nok i din situation blive lidt diskussion om, hvorvidt udgiften er uforudsigelig eller ej.

En anden mulighed kan være servicelovens § 52 a stk.1 nr. 1, hvor der ud fra det såkaldte mindsteindgrebsprincip kan blive tale om at hjælpe dig. Altså hvor en økonomisk hjælp til indflytning i en anden – forsvarlig – bolig, erstatter en ellers mere indgribende hjælp.

I begge situationer er det et krav, at du ikke selv har økonomiske midler til at klare udgiften.

Endelig er der lov om individuel boligstøtte, som indeholder regler om hjælp til boligindskud i en almennyttig bolig og i visse situationer også til en privat bolig med kommunal anvisningsret.

Din midlertidige bopæl i et kolonihavehus er næppe holdbar på sigt, som du skriver. Derfor er det væsentligt, at kommunen seriøst forholder sig til din situation.

Jeg forestiller mig, at du allerede har kontakt til Boligselskaber/ udlejere med henblik på muligheden for en bolig.

Du har ret til at få en afgørelse fra kommunen, og hvis denne afgørelse går dig imod, vil du inden for 4 uger kunne indbringe den for Ankestyrelsen.

Hvis du mod forventning ikke har løst dit boligproblem inden vinteren, kan det muligvis være nødvendig, at du tager kontakt direkte til Ankestyrelsen, som efter henvendelse har mulighed for af egen drift at tage en sag op, hvis der er tale om en helt uforsvarlig situation i forhold til børn, herunder helt uforsvarlige boligforhold.

Jeg vil meget ønske for dig, at din situation afklares.

Med venlig hilsen
Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i Brevkassen