Hej Jørgen Breindahl

Jeg er i gang med at ansøge om mentor ordning, til min 16 årige datter, som er udfordret af autisme.

Det drejer sig lige nu om at hun er (lidt) motiveret for fitness, men har brug for guidning. Og har vægt mæssig brug for at komme i gang.

Det er meget svært med nye ting.

Jeg får ikke noget svar, ud over sagsbehandleren der skriver at hun nok skal svare når hun ved noget.

Jeg ansøgte første gang hos hende om det primo september 2018.

Håber du har nogle fif, til hvad vi kan gøre.

Mvh Sonja Ankerstjerne

Hej Sonja Ankerstjerne

Som svar på din henvendelse, vil jeg gøre opmærksom på følgende:

Jeg forstår, at du har ansøgt om en mentorordning til din 16-årige datter, der er udfordret af autisme. Jeg vurderer, at hun dermed – med nedsat funktionsevne – har brug for støtte, formentlig i en længere periode, også efter hendes fyldte 18. år.

Som 16-årig kan en mulighed være, at hun får bevilget en kontaktperson efter servicelovens (SEL) § 52 stk.3 nr. 6 (jeg har medtaget alle relevante paragraffer nedenfor svaret her). Og det er selvfølgelig lidt væsentligt, at kontaktpersonen har indsigt i autisme.

Forudsætningen for bevilling af en kontaktperson er, at der forinden er udarbejdet en såkaldt § 50-undersøgelse (SEL § 50), som peger på en kontaktperson som en relevant mulighed. Måske har kommunen allerede tidligere i relation til evt. anden støtte til din datter udarbejdet en sådan § 50-undersøgelse.

Derudover skal der – hvis kontaktperson bevilges – udarbejdes en handleplan efter SEL § 140, som skal præcisere den samlede indsats over for din datter.

Alle foranstaltninger efter SEL § 52 skal ophøre senest ved det fyldte 18. år. Dog kan der blive tale om forlængelse af kontaktpersonordningen som efterværn efter SEL § 76 til og med det 22. år.

 

Men da din datter formentlig har behov for støtte videre frem – måske også efter det 22. år – kan det være relevant allerede fra hendes 18. år at gøre brug af SEL § 81, 82 a eller 82 b, som giver mulighed for forskellige former for støtte, herunder gruppebaseret eller individuel støtte. – Også i relation til voksenstøtte er der efter SEL § 141 efter min vurdering pligt til for kommunen at udarbejde en handleplan (når din datter er udfordret af en autisme-diagnose). Og en handleplan kan være med til at sikre, at der ikke bare laves lidt tilfældige små tiltag, men arbejdes på en mere langsigtet helhedsplan.

Under alle omstændigheder vil støtten til din datter skulle baseres på en helhedsvurdering – også i forhold til et mere langsigtet tidsperspektiv, som indbefatter eksempelvis både uddannelse, bolig, forsørgelse m.v. – Her vil jeg gøre opmærksom på retssikkerhedslovens § 5, som netop fastslår kommunens forpligtelse over for dette helhedssyn.

Ved alle ansøgninger er kommunen efter retssikkerhedslovens § 3 forpligtet på at fastsætte ansøgningsfrister, hvilket skal fremgå af kommunens hjemmeside. Jeg kan se, at din kommune i forhold til kontaktperson efter SEL § 52 stk.3 nr. 6 har en frist på 4 uger efter gennemført § 50 undersøgelse. Kommunen gør derudover opmærksom på, at der i specielle tilfælde kan gå længere tid, da det kan være svært at finde egnet kontaktperson.

Som det fremgår af ovennævnte kan der måske gå noget tid inden relevant støtte/ mentor kan iværksættes. – Måske kan SEL § 11 stk.3 nr. 1 i første omgang bringes i anvendelse, da anvendelse af denne paragraf ikke forudsætter en forudgående § 50-undersøgelse.  Muligvis vil kommunen ikke være med til at anvende § 11, da din datter ikke hører til den oplagte målgruppe for denne paragraf.

Men det gælder jo om at ”smede, når jernet er varmt”. Relevant social og pædagogisk støtte er ofte også det muliges kunst, altså at forsøge at iværksætte det rigtige på det rigtige tidspunkt.

Jeg håber, at mit svar har givet dig nogle ”fif”, som du efterlyser. Og du vil efter min opfattelse have krav på at vide, hvilke ”mellemregninger” kommunen arbejder med for at kunne svare på din henvendelse/ ansøgning. Dette fremgår efter min opfattelse indirekte af retssikkerhedslovens § 4.

Går kommunens afgørelse dig imod, kan du inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen klage til Ankestyrelsen.

Bedste hilsner fra

Jørgen

RELEVANTE LINKS

Retssikkerhedsloven, kapitel 2. Borgeren.

Serviceloven § 4, Børn, unge og forældre.

Serviceloven §11. Børn, unge og forældre.

Serviceloven §50. Børnefaglig undersøgelse.

Serviceloven §52. Foranstaltninger.

Serviceloven §140. Handleplaner.