Hej Jørgen

Vi har tre børn, og den yngste datter på 11 år er der en del problemer med. Vi er bekymrede for hendes trivsel og det samme er kommunen og hendes skole.

Problemerne slider på os som familie og vi tænker at frivillig anbringelse i en periode kan være godt for alle parter.

Jeg har forstået, at vi vil blive pålagt betaling for den frivillige anbringelse, men jeg kan ikke få vished for, hvor stort et beløb, det vil dreje sig om.

Håber, du kan hjælpe med en afklaring af dette?

Vi er begge i arbejde og tjener hver omkring 300.000 kr. om året.

På forhånd tak for hjælpen og venlig hilsen

De desperate forældre

Kære Desperate Forældre

Jeg forstår, at I føler jer stadig mere presset i forhold til jeres 11-årige datters trivsel. Jeg forstår også, at en anbringelse nu er på tale. Jeg går ud fra, at der er (eller er på vej til at blive) lavet en såkaldt § 50 undersøgelse (servicelovens § 50). Og jeg forstår, at denne undersøgelse peger på en mulig anbringelse i en periode med henblik på at give jeres datter– og jer – den nødvendige behandlingsmæssige hjælp til at komme godt og konstruktivt videre.

Vedrørende spørgsmålet om forældrebetaling under en anbringelse henvises til servicelovens § 159 med tilhørende bekendtgørelse fra socialministeriet, bekendtgørelse nr. 712 af 19.06.2013 om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge. I kan se hele bekendtgørelsen nederst i fakta boksen.

Selve beregningsgrundlaget fremgår af bekendtgørelsens § 1.

Beregningen sker på baggrund af en skatteteknisk størrelse, som betegnes indkomstgrundlaget, jfr. bekendtgørelsens § 2.  – Det maksimale beløb, der kan afkræves udgør 10/3 af normalbidraget = 53.320 kr./ år (i 2017).  – Derudover vil der under anbringelsen blive tale om inddragelse af den børneydelse, I modtager til jeres datter efter lov om en børne- og ungeydelse.

Se også: Er jeg blevet snydt for jobpræmie?

I betalingsbekendtgørelsens § 7 findes regler om nedsættelse, evt. fritagelse for forældrebetaling ved døgnanbringelse.  Der er tale om 5 forskellige nedsættelses-/ fritagelsesgrunde, hvoraf § 7 nr. 1 og nr. 2 er de mest anvendte:

§ 7. Selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling, har kommunalbestyrelsen, efter en konkret og individuel vurdering, mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse herfor. Fritagelsen kan begrundes med forhold hos barnet eller den unge eller forældrene, f.eks., at:

1) opholdet har et udpræget behandlingssigte,
2) fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved gennemførelsen af støtten,

Ud over landet kører der en meget forskellig praksis i kommunerne for fastsættelse af forældrebetaling ved døgnanbringelse, hvilket fremgår af en undersøgelse, som Ankestyrelsen har offentliggjort i februar 2016. – Ankestyrelsen, som er øverste klageinstans på området, har truffet flere afgørelser om forældrebetaling ved døgnanbringelse. Den seneste afgørelse er nr. 13-15, som er omtalt i nedennævnte link, og fastslår principperne for fritagelse for forældrebetaling ved ”udpræget behandlingssigte”.

Afsluttende:

Jeg vil foreslå, at I får afklaring fra jeres kommune vedr. størrelse af forældrebetaling ved døgnanbringelse af jeres datter. I har ret til en begrundet afgørelse, herunder kommunens stillingtagen til og en konkret begrundelse for hel eller delvis fritagelse for forældrebetaling, jfr. betalingsbekendtgørelsens § 7. Er I ikke tilfreds med afgørelsen, kan den inden 4 uger fra modtagelsen indbringes for Ankestyrelsen.

Jeg ønsker det allerbedste for jer og jeres datter omkring det videre forløb.

Link til > Betalingsbekendtgørelse

Link til > Notat fra Ankestyrelsen med link til afgørelse 13-15

Bedste hilsner
Jørgen

Faktaboks (1)