Kære Jørgen

Vi er bedsteforældre til en pige på 8 år, hun er anbragt hos sin mor af Statsforvaltningen efter at faderen, vores søn ikke efter Statsforvaltningens opfattelse kunne magte at opdrage hende.

I det første år efter fødslen boede hun hos sin far; han fik alt den hjælp af os vi fik lov til at give.

Moderen krævede barnet og fik gennemført flere møder i Statsforvaltningen, hvor hun til sidst fik barnet hos sig.

Forældrene har fælles forældre myndighed, men Statsforvaltningen har besluttet, at vores søn kun må være sammen med sin datter på moderens bopæl.

Begge forældre har meget store problemer, hvorfor kommunen ugentligt kommer på tilsyn hos moderen, der helt har nægtet at vi, bedsteforældrene må se vores barnebarn.

Moderen svarer ikke på vore breve og hun har nægtet at vi må se datteren, selv om hun hver gang hun er sammen med sin far fortæller, at hun ikke kan forstå hun ikke må besøge os.

Vi er sammen med pigen hvert år til jul eller nytår, jul og fødselsdag skal forældrene skiftes til at have hende i en dag, det har mor nu ændret så hun har datteren både jul og nytår.

Vores søn tør ikke bede om det af Statsforvaltningen besluttede, ligesom han ikke tør henvende sig i Statsforvaltningen igen for at få ændret forholdet, han er bange for moderen.

Hvornår har barnet krav på at blive hørt, vi, bedsteforældrene har kontaktet kommunen flere gange, de gør intet men opfordrer os til, at få vores søn til at henvende sig i Statsforvaltningen.

De bedste hilsner Mogens og Grethe

 

Kære Mogens og Grethe

Tak for jeres spørgsmål, som illustrerer noget af det svære og belastende i forbindelse med samlivsophævelse/skilsmisse.

Jeg forstår, at jeres søn og jeres barnebarns mor har fælles forældremyndighed, og at bopælsretten ligger hos jeres barnebarns mor. Der er af Statsforvaltningen fastsat samvær mellem jeres barnebarn og hendes far på det vilkår, at samværet skal foregå på moderens bopæl.

Derudover er der – så vidt jeg forstår – lavet en frivillig ordning, gående på, at I er sammen med jeres barnebarn til jul eller nytår.

Der er nogle centrale temaer, jeg vil trække frem i mit svar her:

1)      Barnets perspektiv skal altid medinddrages under al sagsbehandling ved Statsforvaltningen i tilknytning til forældreansvarsloven. Det fremgår af forældreansvarslovens § 34.

(al lovstof m.v., som jeg nævner i svaret, har jeg medtaget i uddrag under svaret her).

2)      Når jeres barnebarn fylder 10 år kan hun på eget initiativ rette henvendelse til Statsforvaltningen, og anmode om, at forældrene indkaldes til et møde, bl.a. i forhold til samvær. Det fremgår af forældreansvarslovens § 35.

3)      Hvis jeres barnebarn indkaldes til en børnesamtale i Statsforvaltningen, jfr. forældreansvarslovens § 32, har hun ret til at medtage en bisidder, som kan støtte hende, f.eks. også i forhold til at få frem, hvad hun ønsker af samvær med sine bedsteforældre. – Jeg har nedenfor medtaget et link fra Statsforvaltningen, som specielt er for børn. Her omtales bl.a. muligheden for bisidder til et barn. Det kan f.eks. være fra organisationen Børns Vilkår, som har stor erfaring i at støtte børn med en gratis professionel bisidder i en sådan situation. I linket omtales også rettigheder for børn mellem 9 og 12 år.

4)      I kan som bedsteforældre have nogle særlige rettigheder i forhold til samvær, hvilket fremgår af forældreansvarslovens § 20 stk.2. Det er jer, der skal ansøge Statsforvaltningen om evt. samvær, og den helt klare hovedregel er, at ansøgning skal foregå digitalt på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk – – Jeg kan være usikker på, om I vil være berettiget, da jeres søn jo har – forstår jeg – regelmæssig samvær med sin datter (hos datterens mor). Men jeg tænker også, at med jeres søns betydelige vanskeligheder, kunne der måske netop være et godt perspektiv i datterens regelmæssige samvær med jer. I kender hende jo også særdeles godt fra de første år af hendess liv, hvor i var meget på banen for at støtte jeres søn.

5)      Endelig kan nævnes, at der efter forældreansvarslovens § 22 også kan blive tale om evt. anden form for kontakt (brevveksling, telefonsamtaler, fotografier m.v.). Afgørelse herom træffes også af Statsforvaltningen.

6)      Den bedste løsning ville selvfølgelig være – hvis der kunne indgås en frivillig aftale om, at I har regelmæssig samvær med jeres barnebarn. Men jeg forstår, at Jeres barnebarns mor er massiv modstander af dette.

Sagligt set burde det være i barnemoderens interesse, at hendes datter får og udvikler et godt og stærkt netværk til sine bedsteforældre under opvæksten. – Men svære følelser kan jo desværre sommetider blokere for det, der i udgangspunktet ville være godt.

Jeg håber, at I under alle omstændigheder bevarer en god kontakt til jeres barnebarn.

De bedste hilsner

Jørgen

Barnets særlige rettigheder, (bl.a. bisidder): https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8495