Kære Jørgen Breindahl

To spørgsmål:

1.:

Hvis et ugift, men samboende par, med et 3-årigt barn i vuggestue i en aldersintegreret institution, beslutter sig for at gå fra hinanden – moderen flytter til en ny kommune, mens faderen bliver boende i kommunen – har barnet så fortsat ret til at gennemføre det fulde forløb i den pågældende institution og efterfølgende gennemføre folkeskole i den oprindelige kommune? Der er delt forældremyndighed.

2.:
Hvordan vil en flytning som ovenstående eventuelt påvirke den månedlige betaling for institutionspladsen? Faderen vil fortsat være den klart mest bidragende.

Mvh,
Claus

Kære Claus

Hermed svar på dine 2 spørgsmål.

Spørgsmål 1): Ja, barnet har ret til at forblive i den daginstitution, hvor det hidtil har gået. Og barnet har også som udgangspunkt ret til at blive optaget i folkeskolen i den oprindelige kommune.

Det skal tilføjes, at der ved samlivsophævelse med fortsat fælles forældremyndighed skal tages stilling til, hvem af forældrene, der skal have bopælsretten. Det kan forældrene selv aftale. Og barnet skal tilmeldes folkeregistret hos den af forældrene, der har bopælsretten. I praksis er det den forælder, der har bopælsretten, der også bestemmer valget af daginstitution – hvis forældrene altså ikke kan blive enige om valget af daginstitution. Det lyder til i jeres tilfælde, at der ikke er nogen uenighed her, og det er fint. – Hvad angår skolevalg og valg af skolefritidsordning er det derimod efter gældende regler begge forældre, der skal være med i beslutningen.

Det vil være bopælsforælderen, der står for forældrebetalingen i dagtilbud.

Er den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, gift eller lever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i husstandsindkomsten ved beregning af økonomisk fripladstilskud.

Se også: Må min eks-kone konvertere vores fælles børn til islam?

Spørgsmål 2): Det er som nævnt bopælsforælderens og dennes evt. samlevers eller ægtefælles samlede økonomiske forhold, der lægges til grund ved beregning af forældrebetaling.

Det betyder ikke, at barnets anden forælder ikke godt kan bidrage til forældrebetalingen. Det må forældrene selv aftale indbyrdes, da de begge fortsat har forsørgerpligt over for det fælles barn.

Hvis bopælsforælderen ved Statsforvaltningen søger fastsat børnebidrag i forhold til den forælder, der ikke har bopælsretten, så vil Statsforvaltningen konkret vurdere, hvor meget denne forælder bidrager til den samlede forsørgelse. I denne vurdering vil også indgå, om ikke-bopælsforælderen eksempelvis bidrager til forældrebetalingen i dagtilbud.

Og til slut: Det helt centrale i forbindelse med en samlivsophævelse er, at arbejde godt og fornuftigt sammen om det – fortsatte – fælles forældreskab. For det varer jo ved helt til barnet fylder 18 år. Ja, resten af livet.

Nedenfor forskellige relevante uddrag fra dagtilbudsloven m.v.  og fra folkeskoleloven m.v. Hos Statsforvaltningen kan du orientere dig fyldestgørende om bl.a. forældremyndighed, forsørgelsespligt m.v.

Bedste hilsner fra

Jørgen