Hej

Jeg er enlig mor med sygdommen Huntingtons, som er en sygdom der æder hjernen op. Jeg er derfor førtidspensionist. Min søn går i folkeskolen, hvilket han er ked, derudover er han jo mærket af min situation i hjemmet. Findes der et stipendie som jeg kan søge gennem Jer?

Hilsen Nadia

Kære Nadia

Du fortæller, at du er enlig mor og førtidspensionist. Og at du lider af sygdommen Huntingtons og samtidig har forældreansvaret over for din søn, der går i folkeskolen. Det giver mig med det samme en klar formodning om, at du og din søn har brug for hjælp.

Du skriver, at din søn er ked af folkeskolen, og at han derudover er mærket af din situation i hjemmet. Du spørger, om der findes et stipendium, du kan søge gennem Børnesagens Fællesråd. Jeg forstår din henvendelse på den måde, at du har brug for et stipendium til din søns påtænkte efterskoleophold. Børnesagens Fællesråd råder desværre ikke over midler til efterskoleophold, men jeg kan henvise dig til eksempelvis rådgivning via Landsforeningen Huntingtons Sygdom.

Jeg tænker, at det måske kunne være relevant, at kommunen hjalp dig med den nødvendige økonomi, hvis det er et efterskoleophold, der skal til, for at din søn kommer i bedre trivsel.

Jeg ved ikke, om du har kontakt til kommunen, eller om du måske er bange for at få kontakt. Måske er du bange for, hvad kommunen kan finde på, på baggrund af din alvorlige diagnose. Men jeg tænker, at det alligevel kunne være godt, om du havde en god tillidsfuld kontakt til kommunen, fordi du jo også på sigt vil få brug for forskellige former for hjælp.

I princippet vil kommunen have mulighed for at bevilge dig økonomisk hjælp til din søns påtænkte efterskoleophold. Det kan ske, hvis det må anses som nødvendig af hensyn til din søns særlige behov for støtte. Som hovedregel vil kommunen inden stillingtagen udarbejde en såkaldt § 50-undersøgelse (servicelovens § 50). Formålet er at afklare din søns behov for støtte. Og det, der umiddelbart kunne tale for efterskoleophold, er, at din søn måske i din særlige situation kunne have behov for et støttende miljøskifte. Evt. hjælp vil i en sådan situation kunne bevilges efter servicelovens § 52 a stk.1 nr. 1, som lyder:

  • 52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til:

1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.

En sådan hjælp vil typisk blive bevilget som et økonomisk tilskud til efterskoleophold, hvor størrelsen er afhængig af forældreøkonomien.

Der kan også blive tale om at bevilge hjælp til efterskoleophold som en egentlig anbringelsesforanstaltning, hvor hele udgiften incl. lomme- og tøjpenge, hjemrejsepenge (ved weekend-og feriebesøg hjemme) kan bevilges. Til gengæld vil børneydelser så blive inddraget under efterskoleopholdet.

Du skriver, at sygdommen Huntingtons ”æder hjernen op”. Jeg er vidende om, at det er en fremadskridende alvorlig neurologisk lidelse. Jeg går ud fra, at du har kontakt til din praktiserende læge. Det vil være meget relevant at arbejde sammen med ham eller hende i forhold til at formidle nødvendigheden af et bredere samarbejde videre til skolen og efter min vurdering også til kommunens børne- og familierådgivning. Jeg tænker ikke, at du skal være bange for dette samarbejde. Tværtimod vil det være til gavn for dig og din søn. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om du har meget negative erfaringer fra tidligere.

Som alternativ til efterskoleophold kunne du og din søn evt. have behov for forskellige former for støtte i hjemmet. F.eks. en såkaldt fast kontaktperson, der har til opgave at støtte jer gennem samtale, hjælp til planlægning, hjælp til din søns evt. fritidsaktiviteter m.v.. Denne hjælp kunne komme på tale som foranstaltning efter servicelovens § 52 stk.3 nr. 6. På et tidspunkt får du formentlig også behov for praktisk hjælp i hjemmet til det rent huslige via en hjemmehjælper.

Jeg har selv som socialrådgiver arbejdet med familier, hvor mor havde Huntingtons sygdom. Og det er efter min erfaring vigtig med en tidlig støttende indsats, så hverken mor eller børn bliver sat på umulige opgaver.

Jeg ønsker virkelig, at du og din søn får den nødvendige hjælp. Den har I begge to meget brug for.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen