Hej

Jeg skriver til dig i håb om at du ville kunne rådgive mig om, jeg ville kunne søge hjælp til min søns studie tur … Jeg er på førtidspension og har ikke det vilde at leve for.

Der mangler stadig at skulle betales  4000 kr. her inden den 9 februar, og jeg ville ikke lige, hvad vi skal gøre.

Mit andet spørgsmål er, om jeg kan søge en Paragraf 34, når jeg er på førtidspension efter de gamle regler. Jeg har nemlig fået en husleje stigning på 1900 kr.

Hader så meget at spørge, men hvad pokker skal jeg ellers gøre. Håber, at du vil ser på det.

Med venlig hilsen

Karen

Hej Karen

Tak for din henvendelse, hvor du stiller to spørgsmål:

1)  Vedr. din søns studietur:

Din søn  mangler at betale et restbeløb på 4.000 kr. Du skriver ikke, hvor gammel din sønr er. Men når der er tale om en ”studietur” forestiller jeg mig, at han måske er fyldt 18 år. Ved forskellige ungdomsuddannelser taler man efter min erfaring mere om studieture end man gør i Folkeskolen. Her taler man oftest om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser. – Under alle omstændigheder lyder det som men meget dyr tur, når der er tale om et ”restbeløb” på 4.000 kr.

Fra den unges 18.år har forældrene – i forhold til det offentlige – ikke pligt til at forsørge deres unge. I folkeskoleloven findes der regler for, hvad forældre (til børn og unge under 18 år) selv skal bidrage med i forhold til lejrskoler, skolerejser og lignende. Det fremgår af to paragraffer i folkeskoleloven, nemlig § 16 c og § 50 stk.5-9, som jeg citerer her:

  • 16 c. Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning.

Stk. 2. Skolerejser med overnatning kan anvendes som et alternativ til den almindelige undervisning.

Stk. 5. Kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner og lejrskoler efter § 16 c, stk. 1, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Kommunen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse i skolerejser efter § 16 c, stk. 2.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under ekskursioner.

Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug.

Stk. 8. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. Kommunen kan dække øvrige udgifter.

Stk. 9. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter § 16 c, kan ikke betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse.

Altså kan forældre i sådanne situationer kun afkræves betaling svarende til den daglige kost, ca. 75 kr. pr. dag.

Også ved ungdomsuddannelser er der normalt et loft over, hvor meget der kan kræves i betaling fra den enkelte elev eller forældre pr. skoleår.

I praksis er det ud fra min erfaring ofte sådan, at den unge via fritidsjob tjener til nødvendig opsparing til en lidt dyrere studietur.

Jeg har læst mig til, at loftet over brugerbetaling i nogle tilfælde bliver omgået af gymnasier ved at kalde studieture og ekskursioner for frivillige.

Konklusion:

Den manglende restbetaling på 4.000 kr. til din søns studietur med sidste frist for betaling den 9. februar er det svært med så kort varsel at finde en løsning på. Er der tale om en folkeskole-studietur, så tal med skolelederen med baggrund i ovennævnte bestemmelser i folkeskoleloven. En mulighed kan måske også være, at din søn snarest skaffer sig et fritidsjob, og får udsættelse med restbetalingen, og selv prøver at opspare beløbet. – En sidste udvej, som jeg i helt særlige tilfælde enkelte gange har været med til at bruge er, hvor der er tale om et lidt sårbart barn, som er i begyndende god trivsel i skolen, og hvor det vil være meget væsentlig, at barnet/ den unge netop kommer med på en sådan tur. Jeg tænker på servicelovens § 52 a stk.1 nr. 1. Henvendelse sker her til kommunens børn og unge-rådgivning.

Serviceloven:

  • 52 a.Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til:

Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.

​2) Vedr. dit spørgsmål om § 34 hjælp som hjælp til betaling af din betydelige huslejestigning:

Jeg går ud fra, at du i dit spørgsmål tænker på § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Svaret er, at du som førtidspensionist ikke vil kunne få tillæg efter § 34. Følgende fremgår således af § 1 i bekendtgørelse nr. 1758 af 15.12.2015 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik:

”Personkreds

  • 1.Der kan ydes støtte til personer, som har været ude for en ændring af deres forhold, og som er særligt vanskeligt stillede på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Støtten ydes særskilt eller som supplement til udbetaling af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25.”

Evt. støtte til din huslejestigning skal derfor i din situation søges afhjulpet efter reglerne om boligydelse i lov om individuel boligstøtte.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen