Regeringen fremsætter et lovforslag, der har en intention om at skabe ro og kvalitet i anbringelser uden samtykke. Børnesagens Fællesråd finder gode takter i lovforslaget, men efterlyser bl.a. styrkelse af forældrenes retssikkerhed.

Det fremgår af det høringssvar, som Børnesagens Fællesråd – i samarbejde med LIVSVÆRK, TABUKA og Mødrehjælpen – har sendt til Social- og Indenrigsministeriet, der har anmodet Børnesagens Fællesråd om bemærkninger til lovudkastet.

Kommunerne gives med forslaget mulighed for at afvise forældremyndighedsindehavers anmodning om hjemgivelse af barnet, når der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene. Det øger muligheden for stabilisering, men forringer samtidig forældremyndighedsindehavers rettigheder. Derfor anbefaler Børnesagens Fællesråd i høringssvaret gennemsigtighed om de forventede krav i forhold til væsentlige ændringer, der vil kunne resultere i en eventuel hjemgivelse.

Se også: Tvangsadoption skærer rødderne væk

Anbringelse uden samtykke er en meget indgribende foranstaltning og med lovforslaget åbnes der videre op for tvangsmæssigt at fuldbyrde afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke, herunder med politiets bistand.

I den forbindelse finder Børnesagens Fællesråd det helt afgørende, at sagen er både tilstrækkeligt oplyst og tilstrækkeligt dokumenteret, samt at mulighederne for tildeling af ekstra støtte i det aktuelle anbringelsessted er undersøgt til bunds først.

Videre er det afgørende, at selve processen – herunder en afhentning ved politiet – ikke i sig selv kan blive hindrende for et fremadrettet positivt forløb for barnet eller den unge og Børnesagens Fællesråd stiller sig positivt over for krav om, at kommunen skal søge at undgå, at tvangsmæssig fuldbyrdelse af afgørelsen bliver nødvendig.

Høringssvaret fra Børnesagens Fællesråd rummer videre:

• Bemærkninger til bedre belysning af forældrekompetence i sager om anbringelse uden samtykke og krav om brug af autoriseret psykolog ved psykologisk undersøgelse af forældrene

• Bemærkninger til adgang for Ankestyrelsen til at træffe afgørelser om samvær i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

• Bemærkninger til ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling

• Bemærkninger til sammenhængende valg af anbringelsessted og undervisningstilbud

Høringssvaret til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager) kan ses i sin fulde ordlyd HER