Kære Brevkassen

Jeg skiver for vejene af min far der lider af kroniske sindslidelser, hvilket har gjort at han er på førtidspension i dag. Jeg mener ikke han får den rette udbetaling når jeg researcher rundt på nettet og ser at enlige på førtidspension modtager 19.000 kr. efter den nye førtidspensions ordning i 2003.

Min far modtager 12.125 kr. efter skat. Jeg kan ikke rigtigt finde frem til, hvorfor han kun modtager så lidt. Jeg kan prøve at forklare hans baggrund. I 2011 kom han på førtidspension. Før dette har han arbejdet som ufaglært fabriksarbejder i ca 10  år den gang han i 1990 kom til Danmark. Derefter har han været på kontanthælp i ca. 9 år og før modtagelse af førtidspension gik han på diverse sprogskoler.

Jeg har forsøgt at skrive til kommunen, men de mener ikke han er berettiget til mere, da han ikke har boet i Danmark i så mange år. Jeg undrer mig lidt, da han har boet i Danmark i næsten 30 år. Dette giver ikke helt mening når jeg læser i social/aktivloven og serviceloven.

Har I mulighed for at vejlede mig, hvor i lovgivningen bør jeg kigge? Jeg vil også høre, om han har mulighed for at søge økonomisk hjælp til medicin, noget aktivitet/fitness eller kurser som førtidspensionist eller støtte til hans boligudgifter. Det skal helst ikke være enkeltydelser men noget der vedvarende.

Jeg håber på, at høre fra jer. Takker på forhånd

Med venlig hilsen

En datter

Svar:

Kære datter.

Det problem vedr. reduceret pension, du skriver om, er lidt indviklet. Men så vidt jeg kan vurdere, ser det ud til at handle om, at din far modtager såkaldt brøkpension, da hans opholdstid i Danmark ikke er tilstrækkelig lang til at han kan få fuld pension.

Reglerne findes i lov om social pension (pensionsloven) § 6, som jeg har medtaget neden for svaret her (det gælder også anden lovgivning, jeg henviser til). Fuld førtidspension til din far vil – som du selv skriver – udgøre 19.092 kr. brutto pr. mdr. minus skat. Og jeg forstår, at din far modtager 12.025 kr. netto efter skat.

I pensionslovens § 6 nedenfor er nævnt, at opholdstiden skal være mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år. – Når jeg læser på www.borger.dk vil din far – på baggrund af tilkendelsestidspunktet for hans førtidspension – være omfattet af en regel, der siger 4/5 af optjeningsperioden.

I borger.dk er det forklaret lidt mere enkelt, hvad det handler om:

”Hvis du vil finde ud af, om din pension skal sættes ned, skal du:

  • Tælle antallet af måneder, du har boet i Danmark fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.
  • Dividere tallet med 4/5 af antallet måneder i alt, fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.

Du har ret til at få fuld førtidspension, hvis resultatet af dette regnestykke er større end 1. Er resultatet mindre end 1, sættes din pension ned til nærmeste fyrretyvendedel af fuld pension.”

Jeg har prøvet at lave et fiktivt eksempel:

Eksempel:

En person kommer til Danmark som 29 årig, og har ikke optjent pension i hjemlandet. Han tilkendes førtidspension som 50-årig. Pågældende har altså ikke boet i Danmark fra sit 15. år, men først fra sit 29.år, altså i alt 252 måneder frem til tilkendelsestidspunktet som 50-årig.

Den såkaldt ”teoretiske bopælstid” er 50 år minus 15 år = 420 måneder. – 4/5 heraf = 336 måneder. – Herefter er regnestykket 252 (faktisk bopælstid mellem 15 år og tilkendelsestidspunkt 50 år) divideret med 4/5 af ”teoretisk bopælstid” 336 = 0,75. I dette eksempel vil der kunne udbetales ¾ af den fulde pension = 14.319 kr. brutto pr. måned.

———————

Brøkpensionen kan – hvis man i øvrigt opfylder betingelserne for kontanthjælp, bl.a. i forhold til max. formue på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtepar – suppleres af kontanthjælp efter aktivlovens § 27 a (medtaget neden for svaret). Der kan maximalt bevilges supplerende kontanthjælp op til det, der svarer til en fuld førtidspension, altså op til 19.092 kr. brutto pr. måned.

Jeg vil råde din far – og med dig som bisidder – til at tage kontakt til kommunen og Udbetaling Danmark i forhold til afklaring af, hvordan din fars førtidspension er beregnet. Og med henblik på at afklare muligheden for at søge om supplerende kontanthjælp.

Vedr. hjælp til medicin m.v.: Der kan ikke i din fars situation bevilges helbredstillæg/helbredskort og lignende. Helbredskort kan alene bevilges til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 2003. – Der vil derimod kunne blive tale om at bevilge hjælp efter aktivlovens § 82. Og hvad angår andre former for enkeltudgifter efter samme lovs § 81. – Nedenfor er medtaget aktivlovens §§ 81 og 82, samt oplysninger fra Borger.dk.

Vedr. boligstøtte: Der kan blive tale om boligydelse efter lov om individuel boligstøtte. Nedenfor har jeg vedhæftet link til borger.dk. Det er oplagt, at din far skal gøre brug af denne mulighed.

Vedr. forskellige aktivitetsmuligheder: Stort set alle kommuner har en række aktivitetstilbud, ligesom forskellige private organisationer som Ældresagen, pensionistforeninger m.v. har en række tilbud. Det gælder også patientforeninger som SIND. – Det er helt oplagt, at også førtidspensionister har brug for oplevelser, aktivitetstilbud, oplevelse af fællesskab m.v.

Det politisk fastsatte formål med aktiviteter og tilbud af forskellig slags er nedfældet i servicelovens § 81 hvad angår personer med nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne m.v.

Generelt:

Jeg fornemmer på baggrund af din henvendelse, at din far har brug for en generel vejledning om hans muligheder på en række områder, både i forhold til økonomi og i forhold til aktiviteter. Jeg tænker, at det kunne være relevant at du sammen med din far tog kontakt til kommunens Borgerservice for at finde frem til den fagperson, der kunne give en sådan generel rådgivning.

Jeg håber, at du med ovennævnte har fået svar på dine spørgsmål.

Bedste hilsner fra

Jørgen

————————————————————–

Lov om social pension:

Optjening

§ 5. Ret til fuld folkepension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

Stk. 4. Overgår en førtidspensionist til folkepension ved folkepensionsalderen, udbetales folkepensionen med samme procentandel som den, hvormed førtidspensionen hidtil har været fastsat.

§ 6. Ret til fuld førtidspension er betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 2. Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Stk. 3. Forholdet mellem bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden, jf. stk. 2, beregnes som en procentandel, der afrundes til nærmeste hele procenttal.

§ 7. Ved beregning af en procentandel af fuld pension beregnes først en fuld pension ved anvendelse af reglerne i kapitel 2 a, 4 og 4 a. Det beregnede pensionsbeløb nedsættes ved at gange beløbet med den beregnede procent efter § 5, stk. 3, og § 6, stk. 3. Tillæg efter §§ 14, 14 a og 14 e nedsættes dog ikke.

§ 7 a. Udgør bopælstiden i optjeningsperioden mindre end 12 måneder, udbetales der ikke pension.

 

 

Fra Borger.dk:

Brøkpension – optjening:

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Foertidspension-oversigt/Foertidspension-nye-regler/Foertidspension-nye-regler-nedsat-pension

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension.

Hvis du vil finde ud af, om din pension skal sættes ned, skal du:

  • Tælle antallet af måneder, du har boet i Danmark fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.
  • Dividere tallet med 4/5 af antallet måneder i alt, fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.

Du har ret til at få fuld førtidspension, hvis resultatet af dette regnestykke er større end 1. Er resultatet mindre end 1, sættes din pension ned til nærmeste fyrretyvendedel af fuld pension.

 

Aktivloven:

§ 11. Kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen,

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,

2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og

3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Stk. 3. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. dog stk. 4-10. I beregningen af opholdstiden efter 1. pkt. indgår perioder, hvor personen har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl her i riget. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.

 

Særlige regler om hjælp til visse persongrupper

§ 27. [….]

§ 27 a. Hjælpen til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, kan pr. måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til integrationsydelsen, jf. § 22.

 

Enkeltudgifter

§ 81. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

 

Sygebehandling m.v.

§ 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 2. For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 3. For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager integrationsydelse efter § 22, og som ikke modtager danskbonus efter § 22, stk. 4-8, eller som modtager uddannelseshjælp efter § 23, og som ikke modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg efter § 24, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, og som ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 5. Den årlige egenbetaling efter stk. 2-4 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettigede personkreds hele året.

Stk. 6. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2-4, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse.

Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-6 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter § 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.

Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter § 99 i lov om social service, særligt oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje efter stk. 1-7.

 

Fra Borger.dk:

Hjælp til enkeltudgifter, medicin m.v.

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik

Boligstøtte:

https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/boligstoette-oversigt/boligstoette-soege

 

Serviceloven:

Formål

§ 81. Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kompensation, omsorg og pleje. Indsatserne til voksne skal således

1) forebygge, at den enkeltes problemer forværres,

2) understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion,

3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje,

4) fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer, og

5) sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.