Hej Børnesagens socialrådgiver

Jeg er på kontanthjælp og har været det rimelig mange år med praktik og sygedage. Har en datter på 11 år og en søn på 21, der bor hjemme. Min søn har haft fodlænker på 30 dage og står nu til 3 måneder for vold. Kommunen vil ikke hjælpe da han er over 18 år.

Jeg har søgt førtidspension gennem min sagsbehandler, hvor jeg skulle have svar inden 3 måneder, men der gik 9 måneder og på næste møde her fik jeg at vide, at jeg nok ikke kunne få det. Hun lagde ordene i munden på mig, så jeg gav op. Har møde igen i næste uge og vil søge igen. Psykiske problemer er årsagen -desværre.

Venlig hilsen Linda

Kære Linda

Tak for din henvendelse. Det ser ud til, at du gennem længere tid har haft en opslidende opgave med at finde din mere langsigtede forsørgelsesmulighed; hvad enten det så er gennem lønnet arbejde eller anden forsørgelses mulighed. Din daglige økonomi og dermed forsørgelse er så væsentlig en del af rammerne i tilværelsen – og dermed også af din identitet, at det for de fleste vil være opslidende, hvis man gennem mange år ikke har afklaring herom.  Sygedagpenge og kontanthjælp er principielt midlertidige forsørgelsesydelser.

Ud fra din forholdsvis korte beskrivelse tænker jeg, at det kunne være oplagt at tænke i et såkaldt ressourceforløb, hvis du er under 40 år. Denne mulighed fremgår nærmere af § 68 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Denne bestemmelse blev indført i forbindelse med førtidspensionsreformen i 2013. Noget af det centrale ved denne førtidspensionsreform var og er, at personer under 40 år som hovedregel ikke kan tilkendes førtidspension.

Ressourceforløb, der varer fra 1 til 5 år, tildeles personer, som har komplekse problemer ud over ledighed. Den enkelte støttes og udfordres med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, og den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter, der sættes i gang.

Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs. Under ressourceforløbet tildeles en såkaldt ressourceforløbsydelse, der svarer til kontanthjælp.

Beslutning om et evt. ressourceforløb træffes af kommunen på baggrund af indstilling fra kommunens rehabiliteringsteam. Af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 10 stk.2 fremgår, at “borgeren og borgerens sagsbehandler deltager i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne. ”

Du har ret til en afgørelse fra kommunen i forlængelse af, at din sag har været forelagt for rehabiliteringsteamet, altså om du kan komme i gang med et ressourceforløb eller kan tildeles et fleksjob eller skønnes berettiget til førtidspension.

Hvis du ønsker en afgørelse vedrørende førtidspension på dit aktuelt foreliggende grundlag, altså ud fra de erfaringer du allerede nu har gjort dig på arbejdsmarkedet med og uden støtte, så kan du forlange at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension. Dette fremgår af pensionslovens § 17 stk.2.  Endelig fremgår det af pensionslovens § 20, at “Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende.”

Når kommunen har truffet en afgørelse – hvilket du har krav på, at kommunen gør, hvis du anmoder herom – så må du tage stilling til, om du er tilfreds med afgørelsen, f.eks. tildeling af et ressourceforløb, et fleksjob eller førtidspension eller ingen af delene.

Hvis du ikke er tilfreds, så kan du inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen (som du bør forlange at få skriftlig, og selvfølgelig med en begrundelse) indbringe afgørelsen for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Dette er sidste mulighed for en administrativ afgørelse. Eneste mulighed derefter vil være at indbringe sagen for domstolene.

Det er altså en længere ret kompleks affære med samspillet med kommunen omkring støtte til at komme tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, eller i form af et fleksjob eller med førtidspension som forsørgelsesgrundlag. Jeg håber meget, at du kommer videre og får afklaring i denne proces.

Vedrørende din hjemmeboende søn på 21 år, så har han selvfølgelig ret til rådgivning fra kommunen. Det fremgår bl.a. af servicelovens § 10 og aktivlovens § 7.  Han har muligvis også ret til konkret og aktiv støtte, så han ikke ender i en “blindgade”, hvor du føler, at du kommer til at stå alene med hans problem. Han er principielt en selvstændig person, som du ikke længere har forsørgelsespligt over for efter hans fyldte 18. år. I den foreliggende situation vil der formentlig/ forhåbentlig også være støtte at hente hos Kriminalforsorgen.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i BREVKASSEN

Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiver Jørgen Breindahl på: brevkasse@boernesagen.dk

Alle spørgsmål behandles anonymt.