Hej Jørgen

Jeg er ansat i socialpsykiatrien med økonomisk råd og vejledning til de borgere der har hjemmevejleder eller social mentorer.

Jeg har lidt svært ved at følge med i lovgivning/praksis.

Jeg har aktuelt en borger i 50 års alderen der modtager ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau, men han modtager ikke §34.

Kommunen har mundtlig meddelt afslag med den begrundelse, at han har formue – en bil.

Med det jeg undersøger på nettet  -” det er her jeg har fundet dig ”  – så undre afslaget mig.

 

Venlig hilsen

Hanne, Socialrådgiver

 

Hej Hanne

Retten til ressourceforløbsydelse fremgår af lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) § 68:

  • 68. Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2-5. Personen har ret til ressourceforløbsydelse uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Retten til særlig støtte på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde fremgår af aktivlovens § 34. Svaret på dit spørgsmål findes i aktivlovens § 34 stk.7:

  • 34 Stk. 7. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Det næste afgørende spørgsmål er herefter, hvilken rolle evt. formue spiller i forhold til din borgers principielle ret til kontanthjælp. Dette er nærmere beskrevet i aktivlovens § 14:

  • 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Det sidste afgørende spørgsmål er herefter, hvilken rolle bilen spiller i forhold til din borgers ret til kontanthjælp, og dermed § 34 tillæg efter de derom gældende regler.

Jeg ved ikke, hvor meget din borgers bil er vurderet til. Det kan jo være alt lige fra måske 5.000 kr. til måske 250.000 kr. Og her kan det spille en særlig rolle, hvorvidt bilen kan henføres til aktivlovens § 14 stk.2, altså om den bør vares ”af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs-og uddannelsesmuligheder”?

Når der er tale om et ressourceforløb, ligger det lidt i kortene, at der netop skal afprøves forskellige muligheder. Og her kan det efter min erfaring være en stor og væsentlig fordel at være selvtransporterende. Hvis dét vurderes som en kendsgerning, kan der blive tale om at se bort fra den formue, som er bundet i din borgers bil. – I så fald vil din borger principielt være berettiget til evt. § 34 tillæg – men selvfølgelig efter de regler, der i øvrigt er gældende for § 34 tillæg.

Der er en afgørelse fra Ankestyrelsen, som kommer lidt ind på denne problemstilling. Det er principafgørelse A-34-04, som du kan trække på Ankestyrelsens hjemmeside – jeg har her kopieret det link, hvor afgørelsen findes, og nedenfor et kort sammendrag af afgørelsen:

Ankestyrelsens principafgørelse A-34-04 om kontanthjælp – formue – bolig – uddannelse

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse, idet hverken kommune og nævn på de foreliggende oplysninger havde tilstrækkeligt grundlag for at give afslag på kontanthjælp med henvisning til hans formue.

Ankestyrelsen lagde til grund, at kommunen altid skulle se bort fra en formue på op til 10.000 kr. pr. person ved vurdering af, om der var ret til en løbende forsørgelsesydelse, jf. § 14, stk. 1, 2. pkt., og at kommunen desuden kunne se bort fra den del af en formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder, jf. § 14, stk. 2.

I forhold til den afgørelse, din borger har fået, så finder jeg, at du som kommunal medarbejder vel må have mulighed for at drøfte afgørelsen med kommunen. Hvis afgørelsen fastholdes, synes jeg det bør overvejes at indbringe den for Ankestyrelsen. Vær opmærksom på klagefristen på 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

Jeg håber, at svaret her giver dig det, du har brug for i dine faglige overvejelser.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver