Hej socialrådgiver

Jeg har et spørgsmål som jeg håber du kan hjælpe med at besvare. 

Jeg har en 19-årig søn, som til sommer færdiggør sin HF. Han søger her i foråret ind på Københavns Professionsskole for at uddanne sig til pædagog, med start i august. Han har egen lejlighed og har fået højeste hjemmeboende SU som han har været nødt til at supplere med SU lån for at kunne betale huslejen og kunne leve. 

Nu har han fået at vide at han ikke kan få SU i de to måneder der går fra han afslutter HF til han starter på pædagoguddannelsen. Han er ikke medlem af en a-kasse, så spørgsmålet er nu hvilke muligheder han har som enlig uden børn. 

Jeg håber du kan hjælpe ift hvilken vej han kan gå for at få hjælp til at klare de to måneder. 

Mvh

Bjarne

Svar:

Hej Bjarne.

Tak for dit spørgsmål.

Din søn er i en lidt speciel situation, som i øvrigt også masser af andre unge uddannelsessøgende er. – Den lovgivning m.v., jeg henviser til, har jeg medtaget neden for svaret.

Din søn har et forsørgelsesmæssigt problem fra det tidspunkt, hvor han afslutter sin HF-uddannelse og til han starter på pædagog-uddannelsen i august. Han er således ikke berettiget til SU i de to måneder mellem HF og pædagoguddannelsen, da der er tale om to forskellige uddannelser, altså en gymnasial uddannelse og en efterfølgende pægagoguddannelse. – Se nedenstående link til SU.

En supplerende overvejelse er, om han kunne være berettiget til kontanthjælp i de to måneder mellem uddannelserne. Men på baggrund af reglen i aktivlovens § 12 vil han i den foreliggende situation IKKE være berettiget til kontanthjælp. Det er fastslået i flere afgørelser fra Ankestyrelsen. Jeg har medtaget en af dem i et link neden for, principafgørelse 38-13. Praksis er kort fortalt, at når man afslutter én uddannelse (i din søns tilfælde HF) og efter sommerferien går i gang med en kompetencegivende uddannelse, så vil man også i de to måneder i sommerperioden være at betragte som uddannelsessøgende i forhold til kontanthjælp, også uanset at man ikke har indtægter fra SU i de to måneder.

Altså: Der er i den givne situation kun selvforsørgelsesmuligheden tilbage, altså en eller anden form for lønnet arbejde i de to sommermåneder. – Næste år, når din søn er i gang med pædagoguddannelsen, vil han i sommerperioden være berettiget til SU, og må også godt tjene et beløb ved siden af SU, bl.a. i sommerferien (se link neden for svaret).

Jeg håber meget, det lykkes din søn at klare sig igennem sommerperioden. Og jeg ønsker ham held og lykke med den kommende pædagoguddannelse.

Bedste hilsner fra

Jørgen

—————————————————————

Aktivloven:

Personer under uddannelse

§ 12. Der kan ikke ydes hjælp til personer under uddannelse, jf. dog stk. 2-4 og §§ 37 og 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.

Stk. 2. Kommunen kan fortsat udbetale integrationsydelse efter § 22 eller uddannelseshjælp efter § 23 til en person i en periode fra det tidspunkt, hvor personen er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationsloven, og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden nævnt i 1. pkt. med hjælp kan højst udgøre 2 måneder.

Stk. 3. Kommunen kan uanset § 11 yde en forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse til en person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i en periode mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelsesforløb, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Tilsvarende gælder i forhold til enlige forsørgere under 30 år, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ikke er opfyldt. Hjælp efter 1. og 2. pkt. er betinget af, at personens forsørgelse ikke er dækket af uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder, og hjælpen kan højst udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned.

Stk. 4. Når der ydes hjælp til en person, hvis ægtefælle er under uddannelse, beregnes der ikke hjælp til ægtefællen.

SU i sommerferien:

Du er ikke berettiget til SU i perioder mellem forskellige uddannelser. Du er for eksempel ikke berettiget til SU i sommerferien i disse tilfælde: … hvis du afslutter din gymnasiale uddannelse, herunder HF-enkeltfag i juni og begynder på gymnasial supplering, for eksempel GSK eller SOF, efter sommerferien.15. jul. 2019


SU i sommerferien – su.dk

Måneds-/ års fribeløb (som man må tjene ved siden af SU)

https://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/fribeloeb/satser-for-fribeloeb/

Ankestyrelsens principafgørelse 38-13 – uddannelsessøgende og kontanthjælp:

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130969825