Hej Jørgen

Jeg vil gerne spørge om der slet ikke findes noget støtte af en eller andet art, nu når man 1. oktober bliver ramt hårdt af kontanthjælpsloftet? Ellers er jeg bange for, vi ryger vi på gaden.

Jeg er enlig mor med to piger på 14 og 8 år vi har jo ikke meget i forvejen og nu tager de det, som vil svare til vores madforbrug på 1 måned.

Jeg sidder med en billig husleje og vil ikke kunne finde noget billigere. Jeg har en datter med ADHD som jeg også har udgifter til og kommunen kan ikke hjælpe fordi at vores merudgift ikke opnår de 4500 kr. om året. Selvom hun er i målgruppen for støtte. Håber at høre snarest muligt fra Jer. Tak

Mvh Maja

Hej Maja

Jeg har stor forståelse for din situation. Og du er ikke alene. Den 1. oktober 2016 rammes omkring 30.000 kontanthjælpsmodtagere af kontanthjælpsloftet.

Kontanthjælploftet og den såkaldte 225 timers regel blev vedtaget af Folketinget til ikrafttræden den 1. april 2016. Evt. reduktion i kontanthjælpen finder sted fra 1. oktober 2016.

Det nye kontanthjælpsloft er konstrueret sådan, at det alene er boligstøtte eller særlig støtte, der bliver reduceret med loftet, mens selve kontanthjælpen og børnetilskud er undtaget for loftet.

Iflg. lovgiver er intentionen bag loven at gøre det mere attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at tage et arbejde og samtidig sikre, at kontanthjælpsmodtagere opfylder deres rådighedsforpligtigelse. Der har været megen debat om rimeligheden i denne lovændring.

Du kan med fordel gå ind og se på www.borger.dk under kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

En af måderne at overleve på kan være at fremleje noget af sin lejlighed. Reglerne herfor fremgår bl.a. af lejelovens § 69:

 ”§ 69. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Stk. 3. Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af fremlejeaftalen.”

Vedr. fradrag siger reglerne, at modtagere af bl.a. kontanthjælp uden fradrag i ydelsen kan modtage lejeindtægten fra maksimalt én logerende i overensstemmelse med lejelovens regler, og til den sædvanlige leje. I lejeloven er den sædvanlige leje den, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Huslejenævnene i den enkelte kommune fastsætter størrelsen.

Du skal som kontanthjælpsmodtager være opmærksom på, at der ikke med en lejer må være fælles husførelse, da dette kan sidestilles med at være samlevende med deraf følgende konsekvenser for børnetilskud m.v. Måske er muligheden for fremleje for dig helt urealistisk på grund af størrelsen af din lejlighed – i modsat fald kan du læse nærmere her: Sådan bliver du mindre ramt af kontanthjælpsloftet

Hvad kommunerne vil stille op, hvis en større gruppe af kontanthjælpsmodtagere m.v. er på vej til at blive udsat af deres lejlighed på grund af huslejerestance som følge af kontanthjælpsloftet vides ikke. Kommunerne vil efter min opfattelse have et helt særligt ansvar over for børnefamilier.

En evt. mulighed for økonomisk hjælp fra kommunen i din situation med en datter med ADHD kunne være servicelovens § 52 a nr. 1), som siger:

”§ 52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til:

1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.”

Denne hjælp vil være betinget af dokumentation af, at du ikke selv har økonomiske midler til at betale huslejerestancen. Og det vil ikke kunne være en fortløbende hjælp. Det skal derfor også afklares, hvordan den fremtidige huslejebetaling kan klares.

Reglerne for, hvad udlejer skal overholde for at kunne tvangsudsætte en lejer af boligen på grund af huslejerestance, fremgår nærmere HER. Der vil typisk gå op til 3 måneder fra en sag starter op og indtil tvangsudsættelse kan finde sted.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på servicelovens § 80:

”Husvilde

  • 80. Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse.”

Det er en bestemmelse, der ret sjældent bruges, men den findes jo i loven for at være det sidste sikkerhedsnet i forhold til at have ”tag over hovedet”. Det skal tilføjes, at kommunen ikke i en sådan situation er forpligtet til at anvise en lejlighed, men alene at give såkaldt ”husly”. Det kan f.eks. være en midlertidig lejlighed, der stilles til rådighed.

Jeg vil meget ønske for dig, at du må finde en løsning i forhold til din situation.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i Brevkassen her