Hej Jørgen,

Jeg skriver vedr. min fætter på 16 år som har alvorligt brug for hjælp til at forbedre sine levevilkår da han bor hjemme hos sin alkoholiske far, som er i færd med at nedbryde hans psyke og liv fuldstændigt.

Jeg beklager hvis denne henvendelse ikke burde være rettet til dig, men jeg vidste simpelthen ikke hvor jeg skulle rette min henvendelse. Jeg håber på, at du (eller en anden du kender) kan rådgive mig/ min fætter ift. hvad der er af muligheder og tilbud for én i hans situation. Eller i det mindste fortælle mig hvor jeg kan henvende mig og få rådgivning.

Han er lige startet på 1.g og, vilkårene i hjemmet er horrible og uholdbare for en ung, som forsøger at tage en gymnasial uddannelse. Faderen truer med selvmord, kører psykisk terror på sønnen dagligt, har voldelige tendenser, lyver om terminale diagnoser og formår ikke for at dække basale behov som mad, tryghed og ro, så min fætter har en chance for at overleve og klare sin skole.

Jeg vil gerne undersøge hvilke tilbud der er om bolig, enten helt eller delvist betalt af kommunen, samt anden hjælp, som der måtte findes og som han har mulighed for at få. Kommunen har i over ti år haft kendskab til hjemmesituationen, men nu er det eskaleret yderligere, og nu skal der ske nogle ændringer.

Det er så nedbrydende at se en uskyldig ung drukne i sin forælders smerte og destruktivitet. Jeg håber du kan hjælpe.

På forhånd tak,

Mvh Lise

Svar:

Hej Lise

Tak for din henvendelse. Det er en meget alvorlig problematik, du beskriver. Det er for mig oplagt, at din fætter har brug for ret så omgående hjælp. Ellers risikerer han at køre fast i gymnasiet endnu inden han næsten er startet. Og det er særdeles godt, at du er opmærksom på de problemer, din fætter har.

Du har flere muligheder for at handle sammen med din fætter.

Jeg tænker, at du som det første kunne rette henvendelse til din fætters kommune, og sammen med ham få en samtale med en Børne-og ungdomsrådgiver. Og hvis din fætter ønsker det, så har du har ret til at være med til en sådan samtale som bisidder, jfr. servicelovens § 48 a (jeg har efter svaret medtaget den lovgivning, jeg henviser til).

Din fætter skal i denne samtale beskrive virkeligheden, som han oplever den her og nu. Det vil være uhensigtsmæssigt at få et langt indledende forløb, hvor kommunen sætter gang i en Børnefaglig undersøgelse over flere måneder. Det kan gøre det endnu sværere for din fætter at være i med en far, der har alkoholproblemer, måske er psykisk syg og meget impulsstyret.

Du kan derudover som en mulighed sende en underretning til din fætters bopælskommune med hjemmel i servicelovens § 154. Kommunen skal herefter inden for 24 timer vurdere, om din fætter har brug for akut hjælp, jfr. servicelovens § 155 stk. 2. Og kommunen skal efter servicelovens § 155 b stk.1 inden for 6 dage sende en bekræftelse til dig på, at underretningen er modtaget.

Hvis kommunen ikke meget hurtigt – og her tænker jeg ud fra din beskrivelse i løbet af få dage – foretager de nødvendige sagsbehandlingsskridt, eller hvis kommunen i værste fald slet ikke vil foretage sig noget – så har du mulighed for at kontakte Ankestyrelsen efter servicelovens § 65. Se www.ankestyrelsen.dk Ankestyrelsen skal i en sådan situation undersøge sagen og kan om nødvendig pålægge kommunen at tage de nødvendige sagsbehandlingsskridt. Og Ankestyrelsen kan selv træffe afgørelse på kommunens vegne, og pålægge kommunen at gennemføre Ankestyrelsens afgørelse.

Jeg vil gentage, at jeg finder det oplagt, at din fætter efter min vurdering har brug for ret akut hjælp. Og han skal ikke selv stå med ansvaret for at ”få grund under fødderne”. Det har kommunen efter min vurdering en forpligtigelse til på afgørende og realistisk måde at hjælpe ham med.

Det handler formentlig om at give din fætter et botilbud med pædagogisk og menneskelig støtte, så han kan få ro til sit skolearbejde. – Og det er i den sammenhæng også kommunens ansvar, at tage den nødvendige hånd om far, så far ikke fuldstændig bringes i affekt. Det ved jeg fra anbragte unge, at det kan have afgørende betydning for dem, at nogen også tager hånd om deres forældre.

Jeg ønsker det bedste for din fætter og ønsker, at han må få den nødvendige hjælp. Og godt, at du er opmærksom på hans vanskeligheder og at du er parat til at hjælpe ham med at få den nødvendige hjælp.

De bedste hilsner fra

Jørgen

—————————————————————-

Serviceloven:

Bisidder til børn og unge

§ 48 a. Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter denne lov, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis myndigheden træffer afgørelse om, at barnets eller den unges interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. Myndigheden kan endvidere træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets eller den unges valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets eller den unges.

Stk. 3. Myndigheden kan træffe afgørelse om at udelukke en bisidder helt eller delvis fra et møde, hvis det skønnes af betydning for at få barnets eller den unges uforbeholdne mening belyst.

Stk. 4. En bisidder for et barn eller en ung skal være fyldt 15 år og er omfattet af straffelovens § 152 om tavshedspligt.

 

Ankestyrelsens beføjelser uden klage

§ 65. Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, jf. dog stk. 6. Ankestyrelsen kan da pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter §§ 52 eller 52 a og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse i fornødent omfang, kan Ankestyrelsen selv træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger. Ankestyrelsen kan dog ikke træffe en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 7, når afgørelsen vedrører et barn eller en ung i et forbedringsforløb efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Ankestyrelsen skal orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om tilfælde omfattet af 2. pkt. og om afgørelser efter 1. pkt., når afgørelsen vedrører et barn eller en ung, der er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan endvidere selv træffe afgørelse efter §§ 51, 58, 63 og 68 a.

Stk. 4. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre afgørelser efter stk. 1-3 og kan desuden bestemme, at afgørelserne skal gennemføres inden for en nærmere angivet tidsfrist, når det må anses for nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

Stk. 5. Hvis borgere, fagpersoner eller andre har grund til at antage, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget eller truffet de i loven foreskrevne fornødne sagsbehandlingsskridt eller afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, kan disse underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op efter stk. 1.

Stk. 6. Ankestyrelsen kan ikke træffe afgørelse efter stk. 1 og 3 i sager om et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller er i et forbedringsforløb, jf. §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. I sager omfattet af 1. pkt. kan Ankestyrelsen træffe afgørelse om at pålægge kommunalbestyrelsen at forelægge sagen for Ungdomskriminalitetsnævnet. Ankestyrelsen skal orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om afgørelser efter 2. pkt.

 

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

§ 155. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger efter §§ 152-154 med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen skal foretage central registrering af underretningerne med henblik på at understøtte tilrettelæggelsen af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning efter stk. 1 vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

 

[….]

§ 155 b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning efter §§ 152-154 bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen.

[….]