Kære Jørgen

Jeg er netværksplejer for mit barnebarn på 8 år og har været det i 4 år. Jeg er på kontanthjælp efter mine dagpenge blev stoppet efter to år og er tilknyttet jobcentret.

Jeg har søgt familieafdelingen i min kommune om at få ændret min kontrakt fra netværkspleje til pleje for et konkret barn, da det vil udløse løn, eller vederlag som det hedder, eller blive fredet på en kontanthjælp.

Grunden til at jeg har søgt dette er, at jeg er 55 år og alene med mit barnebarn, og som sådan er det svært at have overskud både til barnebarnets indskoling, fritidsaktiviteter og venner. Jeg skal deltage i alle mulige og umulige kurser, praktikker og andet og hånden på hjertet, dette vil ikke forbedre mine muligheder på arbejdsmarkedet.

Jeg har fået mundtligt afslag uden nogen begrundelse  og vil høre om det så er muligt at klage eller anke.

Vil også gerne høre om der slet ikke findes muligheder for hjælp i forhold til min situation, da man jo aldrig bliver gjort opmærksom på sine rettigheder.

I øvrigt er mit barnebarn et barn i høj trivsel og alt andet end min situation omkring jobcentret går helt fantastisk godt.

Med venlig hilsen

Ninna

Kære Ninna

Det er et meget relevant spørgsmål, du stiller. Og det er med til at illustrere nogle lidt komplekse praktiske vanskeligheder i forhold til at have et barnebarn i netværksfamiliepleje når du er alene og på overførselsindkomst/ kontanthjælp.

Du har haft dit nu 8-årige barnebarn i netværksfamiliepleje i 4 år. Og da det startede går jeg ud fra, at du modtog arbejdsløshedsdagpenge, og senere er overgået til kontanthjælp efter udløb af dagpengeperioden.

Lovreglerne om netværksfamiliepleje findes i servicelovens § 66 og § 66 a. Ved netværksfamiliepleje og ved almindelig familiepleje med godkendelse til et konkret barn er det kommunen, der står for undersøgelse og godkendelse, og ikke Socialtilsynet som ved andre anbringelsesformer.

Ved godkendelse af dig til netværksfamilieplejer har kommunen skullet påse, at du ville være i stand til at gå ind i opgaven og løse den. Det har man vurderet, at du kunne. Og forløbet ser også ud til at have været særdeles godt indtil nu. Ved netværkspleje får du omkostningsdækning, men som udgangspunkt ikke aflønning.

Jeg ved ikke, om der ifølge handleplanen for dit barnebarn er tale om en langtidsanbringelse, men det må formodes, at dette er nærmere beskrevet i handleplanen, jfr. servicelovens § 140 stk. 4: ”En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed.”

Efter min opfattelse bør kommunen også i forbindelse med anbringelsen være opmærksom på både din alder og dit forsørgelsesgrundlag. Begge dele er jo væsentlige faktorer i forhold til en tryg og hensigtsmæssig anbringelse af dit barnebarn.

Af servicelovens § 66 a stk. 2 fremgår:

Stk. 2. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune. Netværksplejefamilier skal have dækket deres omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold og kan efter en konkret vurdering få hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

 Jeg ved ikke, om du på noget tidspunkt i anbringelsesforløbet af fået dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Det kan principielt lade sig gøre som midlertidig erstatning for kontanthjælp. Det vil der typisk kunne blive tale om i forbindelse med en indslusning af plejebarnet i plejefamilien, altså hvor døgnrytmen, ugerytmen og månedsrytmen skal findes i forhold til samspillet med plejebarnet, som altså i din situation også er dit barnebarn. Og der er efter min erfaring stor forskel på at være mormor eller farmor og så fuldtids-plejemor.

At dit barnebarn er i god trivsel kan – umiddelbart – tale for, at det ikke er så krævende en opgave. Eller også kan det skyldes ”det modsatte”, at det netop er på grund af din ihærdige indsats, at dit barnebarn er i så god trivsel.

Hvis der – også iflg. handleplanen – er tale om en længerevarende, måske mangeårig fortsat anbringelse hos dig, så synes jeg, at anbringelseskommunen bliver nødt til at forholde sig til din situation: At du har vanskeligt ved både at være en aktiv kontanthjælpsmodtager, der deltager i mange forskellige praktikker, kurser m.v., og samtidig – i din alder – være ene-opdrager over for dit 8-årige netværksanbragte barnebarn.

Jeg synes, det bør afprøves via anbringelseskommunen, om du kan overgå til at blive konkret godkendt almindelig familieplejer efter servicelovens § 66 a stk.1 nr. 2 som alternativ til kontanthjælp med deraf følgende vederlags-aflønning.

Du har krav på en skriftlig begrundet afgørelse fra kommunen. Går afgørelsen dig imod, vil den inden 4 uger fra modtagelsen kunne påklages til Ankestyrelsen, jfr. servicelovens § 66 a stk.7 sammenholdt med retssikkerhedslovens § 60 stk.1 og § 67.

Jeg ønsker det bedste for dig og dit barnebarn.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver