FORMÅL OG VEDTÆGTER

 • at fremme folkeligt, frivilligt arbejde med socialt sigte
 • at varetage fælles interesser for medlemsorganisationer, der arbejder for truede og socialt dårligt stillede børn, unge og familier
 • at forbedre hjælpe- og støttemuligheder for disse
 • at formulere børnepolitiske synspunkter på nationalt og internationalt plan
 • at tage initiativer på lovgivningsområdet vedr. udsatte børn og unge
 • at fremme forebyggelse af udstødelse af børn og unge
 • at tilvejebringe midler til støtte for arbejdet med udsatte børn og unge

VEDTÆGTER

§1. Børnesagens Fællesråds formål er at varetage fælles interesser for medlemsorganisationer, der arbejder for truede og socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår.

Stk. 2. Børnesagens Fællesråd skal i sin virksomhed fremme folkeligt, frivilligt arbejde med socialt sigte samt formulere børnepolitiske synspunkter på nationalt og internationalt plan.

Stk. 3. Børnesagens Fællesråd tager initiativer på lovgivningsområdet vedr. udsatte børn og unge og følger og kommenterer ny og eksisterende lovgivning.

Stk. 4. Børnesagens Fællesråd søger at forbedre støttemuligheder og at fremme forebyggelse af udstødelse af børn og unge.

Stk. 5. Børnesagens Fællesråd søger at tilvejebringe midler til støtte for arbejdet med udsatte børn og unge.

MEDLEMSKAB

§2. Som medlem kan optages enhver landsdækkende eller landsdelsdækkende organisation, der arbejder på det i §1 nævnte grundlag.

Stk. 2. Organisationer eller foreninger kan opnå associeret medlemskab på betingelser fastlagt af Fællesrådet.

Stk. 3. Nye eller associerede medlemmer optages, når bestyrelsen anbefaler det, og når ¾ af Fællesrådets tilstedeværende medlemmer går ind for medlemskab.

Stk. 4. En medlemsorganisation, hvis virksomhed ikke længere falder ind under Børnesagens Fællesråds formål, kan ekskluderes, når bestyrelsen anbefaler det, og når ¾ af Fællesrådets tilstedeværende medlemmer stemmer for det.

Stk. 5. Udtræden af Børnesagens Fællesråd kan ske med 1 års varsel til en 1. januar.

Stk. 6. En medlemsorganisation, der udtræder eller ekskluderes, har intet krav på nogen del af Børnesagens Fællesråds midler.

Stk. 7. Medlemsorganisationerne betaler et kontingent til Børnesagens Fællesråd fastsat af Fællesrådet efter indstilling fra bestyrelsen. Brugerorganisationer kan søge dispensation for kontingent.

Stk. 8. Der påhviler ikke medlemmerne af bestyrelsen eller Fællesrådet nogen personlig hæftelse for de i Børnesagens Fællesråds påhvilende forpligtelser.

FÆLLESRÅDET

§3. Børnesagens Fællesråds øverste myndighed er Fællesrådet. Fællesrådet fastlægger Børnesagens Fællesråds overordnede politik. Fællesrådet har ansvaret for, at Børnesagens Fællesråds virksomhed udøves i overensstemmelse med nærværende vedtægt.

Stk. 2. Fællesrådet består af 2 repræsentanter fra hver medlemsorganisation i henhold til §2, stk. 1.

Stk. 3. Fællesrådet nedsætter udvalg med beskrevet kommissorium og tidsramme.

Stk. 4. Fællesrådet vælger en formand i ulige år. Som formand kan vælges en ekstern person eller en person, som er medlem af Fællesrådet. Fællesrådet vælger af sin midte en næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Kandidater skal indstilles senest 4 uger før fællesrådsmødet.

Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted op til 2 gange.

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen.

Stk. 5. Fællesrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Deltagelse i Fællesrådets arbejde og afstemninger kræver personligt fremmøde. Fællesrådets vedtagelser træffes med almindeligt stemmeflertal, såfremt intet andet er foreskrevet.

Fællesrådet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af dets medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

ORDINÆRT FÆLESRÅDSMØDE

§4. Fællesrådet afholder ordinært møde hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2. Dagsorden meddeles Fællesrådets medlemmer senest 3 uger før mødet.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på Fællesrådsmødet, skal være Børnesagens Fællesråd i hænde senest 4 uger før mødet.

Stk. 4. Det ordinære fællesrådsmødes dagsorden skal omfatte:

 • Valg af dirigent.

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning fra det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab for Børnesagens Fællesråd og Julekollekten til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger.
 5. Fremlæggelse af handlingsplan til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent for det efterfølgende år.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Optagelse af nye medlemmer.
 9. Valg af formand/næstformand.
 10. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant.
 11. Nedsættelse af udvalg.
 12. Valg af statsautoriseret revisor.
 13. Fastlæggelse af næste års Fællesrådsmøde
 14. Eventuelt

EKSTRAORDINÆRT FÆLLESRÅDSMØDE

§5. Ekstraordinært fællesrådsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 % af Fællesrådets medlemmer skriftligt kræver det. Der skal samtidig angives den ønskede dagsorden.

Stk. 2. Det ekstraordinære fællesrådsmøde indkaldes med 4 ugers varsel, senest 2 uger efter at anmodningen er modtaget.

BESTYRELSE

§6. Bestyrelsen består af formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten, jvnf. §3, stk. 4.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der efterfølgende godkendes af Fællesrådet. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg til løsning af opgaver mellem fællesrådsmøderne.

Stk. 3. Bestyrelsen forvalter under ansvar over for Fællesrådet Børnesagens Fællesråds generelle politik og organisationens økonomi.

Stk. 4. Bestyrelsen er samtidig bestyrelse for Børnesagens Fællesråds Hjælpefond.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for administration og uddeling af Børnesagens Fællesråds indsamlede midler. Midlerne ydes til aktiviteter for truede og socialt dårligt stillede børn og unge i medlemsorganisationerne, til projekter og til enlige forsørgere.

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger Børnesagens Fællesråds sekretariatsleder.

Stk. 7. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.

ØKONOMI

§7. Medlemmer af Fællesrådet og bestyrelsen er ulønnede. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage godtgørelse for udlæg vedr. bestyrelsesarbejdet og repræsentationer efter aftale.

Stk. 2. Til at forpligtige Børnesagens Fællesråd over for tredjemand kræves underskrift af formanden og næstformanden. Såfremt en af disse er forhindret, træder et bestyrelsesmedlem i den forhindredes sted. Køb og salg af fast ejendom eller optagelse af prioritetslån kræver tillige hele bestyrelsens underskrift.

Stk. 3. Bestyrelsen kan vedrørende den daglige drift meddele prokura til sekretariatslederen.

Stk. 4. Børnesagens Fællesråds regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5. Børnesagens Fællesråds regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§8. Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter beslutning på et fællesrådsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

OPLØSNING

§9. Beslutning om opløsning af Børnesagens Fællesråd skal vedtages på 2 fællesrådsmøder med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen forelægges medlemsorganisationerne og er derefter gyldig, medmindre mindst en fjerdedel af disse gør indsigelse inden for 3 måneder efter forelæggelsen.

Stk. 2. Såfremt der træffes beslutning om Børnesagens Fællesråds opløsning, tager Fællesrådet under iagttagelse af reglerne i stk. 1 bestemmelse om anvendelse af Fællesrådets formue, der skal anvendes til bistand og omsorg for børn og unge i Danmark.

Børnesagens Fællesråds vedtægter blev sidst revideret på Fællesrådsmødet den 19. maj 2015.