Hej Jørgen

Jeg vil gerne spørge dig om noget.

Jeg er kommet på førtidspension pga. en psykisk sygdom, hvilket ikke er særligt sjovt. Jeg er alene med 2 børn.

Min læge ordinerede lykkepiller til mig. Men jeg syntes ikke, at jeg  fik det bedre. Tværtimod.

En psykolog sagde til mig, at jeg kunne vælge om jeg ville tage lykkepiller eller gå i et fitness center. For jeg fik det samme stof fra begge dele. Jeg valgte fitness center, og jeg fik det bedre. Men jeg er nødt til og komme der tit for at holde mit helbred ved lige.

Derfor vil jeg spørge, at jeg kan søge tilskud til fitness centeret frem for lykkepiller, da det indeholder samme stof til hjernen.

Venlig hilsen

Mathilde

Kære Mathilde

Dit spørgsmål er på mange måder meget relevant.

Jeg skal ikke gøre mig til ekspert på den behandlingsmæssige del af området, men jeg har dog hæftet mig ved, at det i flere sammenhænge er kommet frem i den offentlige debat, at systematisk motion kan være en meget værdifuld hjælp for mennesker med psykiske vanskeligheder som f.eks. depression. Og det er også det, din psykolog fortæller.

Mine faglige overvejelser i forbindelse med dit spørgsmål er følgende:

Der kan efter servicelovens § 100 bevilges hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse som følge af din varige nedsatte funktionsevne. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, der kan komme på tale, eksempelvis

  • medicin
  • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
  • særlige kurser

Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp, da det netop er de samlede skønnede merudgifter, der kan blive tale om at bevilge hjælp til.

Selve paragraffen lyder således:

  • 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne [……]. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

En anden lovhjemmel til dækning af en sådan udgift kunne være aktivlovens § 82:

  • 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Servicelovens § 100 er uafhængig af dine indtægter og øvrige økonomiske forhold, hvilket aktivlovens § 82 ikke er. Servicelovens § 100 går forud for aktivlovens § 82, hvilket Ankestyrelsen har fastslået i en principafgørelse C-14-06.

Jeg kan i Ankestyrelsens øvrige principafgørelser ikke se, at Ankestyrelsen på noget tidspunkt har taget stilling til spørgsmålet om hjælp til udgiften til fitness i en behandlingsmæssig sammenhæng. Realistisk set vil jeg også tro, det kan blive svært at få en bevilling igennem.

Jeg vil foreslå, at du i første omgang kontakter din praktiserende læge (eller speciallæge, hvis du har løbende kontakt med pågældende) og fremlægger dine positive erfaringer med fitness i forhold til din kroniske sygdom.

Derefter kan det blive aktuelt at kontakte din kommune. Og det er selvfølgelig i sidste ende dig selv, der bestemmer, om du vil sende en ansøgning om hjælp. Men det er næppe uvæsentligt, hvad din læge har af kommentarer til dit ønske om hjælp til fitness. Og en kendsgerning er det, at selv om noget er godt (fitness) er det ikke det samme som at der kan bevilges hjælp til det.

En mulighed for at du kan få supplerende rådgivning på området kan være Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet : www.dukh.dk

Jeg vil under alle omstændigheder ønske for dig, at du må finde ind i en rytme og en form som giver dig hjælp i forhold til dine helbredsmæssige vanskeligheder.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen

Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiver Jørgen Breindahl