Hej Jørgen

Vi har søgt en paragraf 41, som vi har fået afslag på.
Vi har en søn på 13 år, som for nyligt har fået diagnoserne: atypisk anoreksi, OCD, og atypisk autisme.
Håber at høre fra dig.

Mvh. John

Hej John

Jeg sender dig her nogle vejledende oplysninger i forhold til merudgiftsydelse efter servicelovens § 41.

Det første, der skal tages stilling til, er det, der i fagsproget betegnes tildelingskriteriet.  Det drejer sig om det, der står i servicelovens (SEL) § 41 stk.1 (Se nedenfor).

Der skal altså som udgangspunkt være tale om en varig eller langvarig helbredsproblematik, som er alvorligt indgribende i forhold til dagligdagen. – I praksis er det et krav, at lidelsen er af mindst omkring et års varighed.

I forhold til udmålingskriteriet, altså hvor meget man kan få i hjælp, gælder følgende: Merudgiften ved forsørgelsen skal udgøre mindst 4.848 kr. pr. år (taksten i 2018).

Bemærk desuden, at det er merudgifter i forhold til forsørgelsen, der kan blive tale om at dække – og ikke f.eks. merudgiften ved behandling.

Desuden er det væsentligt at pege på det såkaldte sektoransvarlighedsprincip, altså at enhver offentlig sektor er ansvarlig for at betale merudgifter inden for eget område. F.eks. skal skolen selv betale de merudgifter, som kan være nødvendige for at det fungerer i skolen. – Og hospitalet betale merudgifter inden for deres felt.

Det er ikke selve diagnosen eller diagnoserne, der er afgørende, men derimod hvilken betydning diagnoserne får for jeres søns funktionsniveau i dagligdagen. I den sammenhæng kan henvises til nedenstående principafgørelse nr. 92-12 fra Ankestyrelsen, som fastslår praksis, når der er tale om flere diagnoser. Og jeg tænker, at det måske er dette princip med flere diagnoser, som kommunen ikke har taget tilstrækkelig alvorligt. – Jeg forestiller mig ud fra din korte beskrivelse, at der samlet set er tale om en meget kompleks problematik, som I skal støtte jeres søn i forhold til.

Som eksempler på merudgifter ved forsørgelsen kan nævnes:

Kost og diæt, medicin, fritidsaktiviteter, befordring til eksempelvis fritidsaktiviteter og/ eller behandling, handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende, ferie og aflastning. Denne liste er ikke udtømmende.

Men i alle tilfælde er det altså alene merudgiften, der kan medregnes. Hvis f.eks. et særlig handicaprettet fritidstilbud ligger 15 km. fra bopælen, og et tilsvarende alment tilbud ligger 3 km. fra bopælen, så kan merudgiften ved befordring beregnes derudfra. Der kan i denne sammenhæng også ses på, hvad en 13-årig uden funktionsnedsættelse ville kunne klare alene af befordring uden forældreledsagelse.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at SEL § 42 (se nedenfor) i givne situationer giver mulighed for kompensation for mistet arbejdsindtægt til forældre.

Desuden vil jeg gøre opmærksom på Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, hvis hjemmeside er www.dukh.dk Denne organisation er uafhængig af kommunen, og du vil kunne kontakte dem for yderligere sparring/ guidning.

Jeg går ud fra, at du har fået en konkret begrundelse fra din kommune i forhold til afslag på merudgiftsydelse. Du skal selvfølgelig være opmærksom på klagemulighed til Ankestyrelsen med klagefrist på 4 uger fra modtagelse af afgørelsen fra kommunen.

Som tidligere nævnt er svaret her en ret summarisk opsamling af et komplekst område. Har du brug for mere sparring/ guidning må du vende tilbage med flere oplysninger om, hvad der konkret er i spil i jeres sag.

Jeg ønsker det bedste for dig og din søn videre frem.

Bedste hilsner fra

Jørgen

Ankestyrelsens principafgørelse nr. 92-12:

Afgørelsen fastslår i den konkrete sag, at det er den samlede nedsættelse af funktionsevnen, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om et barn er omfattet af personkredsen og har ret til merudgifter.

Et barn med flere lidelser behøver således ikke være omfattet af personkredsen for hver enkel lidelse for, at merudgifter ved forsørgelsen af barnet i hjemmet kan dækkes. Det er den samlede funktionsevne, der skal være betydeligt nedsat eller indgribende.

Det er dog en forudsætning, at den enkelte lidelse, og den deraf følgende nedsættelse af funktionsevnen, er varig, langvarig eller kronisk, og at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og der er tale om nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af barnet i hjemmet.”

Læs hele afgørelse

NYTTIGE LINKS

Børne-og Socialministeriets vejledning nr. 9047 af 28.02.15 om særlig støtte / merudgiftsydelse m.v

Merudgifter generelt

Serviceloven §41

Serviceloven §42